L’INSTITUT

MISSIÓ

L’ equip docent de l’Institut Andreu Nin del Vendrell,  centre públic d’ESO i ensenyaments postobligatoris,  es dedica  a la formació reglada integral dels/les joves del Vendrell i d’altres pobles de la comarca. El centre ofereix  totes les etapes de la formació reglada ESO, Batxillerat i una àmplia gamma de cicles formatius de grau mitjà i superior: branques d’administratiu, d’electricitat, de comerç, de serveix a la comunitat, cures auxiliar d’infermeria, atenció a persones amb dependència, d’activitats físic esportives, d’educació infantil, d’electromecànica de vehicles i  també d’automoció. A l’Institut també s’ofereixen altres serveis educatius: té la qualificació de  Centre Qualifica’t, ofereix el Reconeixement a l’experiència laboral, gaudeix del nomenament de Centre certificat de qualitat segons la norma ISO 9001/2015 per segona vegada i és un  Centre col·laborador de pràctiques universitàries del Màster en Secundària.

Tot l’equip del professorat especialitzat potencia el contacte amb el món laboral i l’accés a la formació continuada mitjançant els programes Qualifica’t i Ensenyament en Alternança i Dual segons el conveni amb l’empresa IDIADA d’automoció.

Treballem en xarxa amb la resta del municipi, participant activament en el Pla d’Entorn per aconseguir la formació integral dels nostres alumnes. Així mateix, treballem amb xarxa amb altres centres i institucions de la comarca de l’àmbit de l’ FP. També treballem en xarxa amb altres centres d’altres comunitats autònomes en projectes d’innovació.

Disposem de la Carta Erasmus+ que dóna la possibilitat als nostres alumnes de formació professional de realitzar les pràctiques laborals a l’estranger, així com participar en projectes internacionals com el Comenius per l’ensenyament obligatori i batxillerat.

Per tal de promoure la millora de la convivència i la integració de tot l’alumnat fomentem les activitats extraacadèmiques, esportives i culturals.

VISIÓ 

Volem:

Fomentar la bona convivència i l’ambient de respecte i la identificació dels/les alumnes amb el centre.

Treballar la diversificació metodològica, l’ensenyament competencial i la potenciació del treball de les àrees per augmentar el coneixement.

Educar l’alumnat amb un bon nivell pel que fa a hàbits d’estudi i treball. Formar un alumnat competent capaç d’enfrontar amb èxit els seus estudis posteriors i/o la seva incorporació al món laboral.

Tenir el reconeixement de la institució per part de les famílies.

Impulsar de manera contínua els nous reptes dels ensenyaments postobligatoris. Formar un alumnat participatiu, tant a la vida del centre com a la societat.

Ser referència educativa, tant a la població com a les institucions comarcals.

Desenvolupar innovacions tecnològiques i d’aprenentatge al centre.

Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional dels diferents cicles del centre, d’acord amb la planificació, els criteris i els programes del Departament d’Ensenyament.

Disposar d’un número de convenis singulars amb empreses i organitzacions de l’entorn, ja siguin privades o públiques, que ens permetin millorar els nostres recursos i poder oferir una borsa de treball al nostre alumnat.

VALORS

A més dels valors propis de l’educació pública (l’educació integral i personalitzada, el respecte a les persones i a les idees i el rebuig a qualsevol tipus de discriminació), fem especial èmfasi en: La formació i la qualificació com a eines de promoció social. La participació de l’alumnat. El treball en equip del professorat i els agents educadors de tota la comunitat. El sentiment de pertinença a un col·lectiu. El bon clima de treball i convivència de tota la comunitat educativa. La valoració del treball, la responsabilitat i l’esforç. La voluntat d’innovar.

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC

A partir del plantejament institucional i relacionant amb el PEC i el Projecte de Direcció, sorgeixen els objectius del Pla Estratègic, que són els següents:

  1. Millorar els resultats acadèmics del alumnes
  2. Millorar la cohesió social
  3. Millorar la confiança dels grups d’interès i
  4. Millorar la imatge del centre