Pràctica de lectura compartida

A Llengua castellana, els alumnes de 1r d’ESO estan treballant la comunicació verbal i no verbal. En el context d’aquest àmbit de la matèria, han fet una pràctica de lectura compartida a partir d’un text que parla de la comunicació dels elefants. L’activitat consisteix a llegir el text, que té sis paràgrafs, en grups de tres. Cada alumne llegeix dos paràgrafs en veu alta als seus companys i els explica què ha entès. En acabar el text, posen en comú les idees principals i n’extreuen les paraules clau. Les paraules clau de cada grup es posen en comú a l’aula i es reflexiona sobre l’encert o no en la tria, i es donen les eines per a fer-ne la selecció.

La pràctica s’inscriu en la línia d’incloure propostes de lectura guiada a les diferents matèries, a partir d’estratègies descrites en el Quadern d’estratègies d’Aprenentatge que es treballa a tutoria. Llegir és una activitat que requereix una atenció puntual i es fa necessari oferir als alumnes les eines que els serviran per a encarar la comprensió de tot tipus de textos.