Projecte educatiu

L’Institut El Pont de Suert és un centre escolar públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

En aquest Projecte Educatiu de Centre es troben reflectits els trets d’identitat, la formulació d’objectius, l’expressió de l’estructura organitzativa i el tractament de les llengües de l’Institut. El Projecte estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra comunitat educativa i és, alhora, el compromís del nostre institut amb la societat. En aquest sentit, s’erigeix com a l’instrument necessari per exercir l’autonomia del centre.

Els eixos que han guiat i orientat la concreció d’aquest Projecte Educatiu han estat, d’una banda, la gran experiència acumulada al llarg dels anys de vida acadèmica (l’IES Pont de Suert es va crear l’any 1985), i de l’altra, la voluntat de millora de la qualitat de la nostra tasca docent.

L’elaboració del PEC correspon a l’Equip Directiu, d’acord amb les propostes del Claustre i els criteris establerts pel Consell Escolar que és l’òrgan que finalment l’ha d’aprovar. Tot i els principis de continuïtat i estabilitat, el PEC és un document obert a modificacions futures i a noves aportacions, però sense que suposin un canvi significatiu dels seus principis generals.

És deure de l’Equip Directiu donar-lo a conèixer i fomentar-ne la difusió entre la comunitat educativa.

L’Institut El Pont de Suert té com a objectiu fonamental ser un centre educatiu de qualitat, amb voluntat d’innovació i millora contínua, adaptat a les peculiaritats del seu entorn i de referència a la comarca.

Document complet del Projecte Educatiu de Centre