CRITERIS AVALUACIÓ PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS ENSENYAMENTS D’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, pels alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. Trobareu tota la informació necessària per a l’organització d’aquestes proves aquí:

CALENDARI: HORARI

Presentació sol.licituds: de l’1 al 12 de febrer del 2021

Publicació llista d’admesos i exclosos: 19 de febrer del 2021

Realització de proves: 8 març del 2021 a les 15h a la SALA D’ACTES 

ALUMNES QUE PODEN PRESENTAR-SE:

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

1.- Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.

2.- Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021. També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

– Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.

– Trobar-se en un procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).

– Ser esportista d’alt rendiment.

3.- Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisists abans esmentats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES MATÈRIES:

CRITERIS AVALUACIÓ CATALÀ(1)

CRITERIS AVALUACIÓ CASTELLÀ

CRITERIS AVALUACIÓ SOCIALS

CRITERIS AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES

CRITERIS AVALUACIÓ ANGLÈS