ACLARIMENTS VAGUES D’ESTUDIANTS

Davant les vagues convocades pels sindicats d’estudiants, des de l’INSTITUT volem aclarir que quan hi ha vaga d’estudiants el centre i els professors segueixen fent classe amb normalitat. Si hi ha alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, Batx, CF, PIP i UEC que fan vaga, són els mateixos alumnes i les famílies que es responsabilitzen d’exercir aquest dret a vaga. Si alguna família vol informació s’ha de dirigir als sindicats que convoquen les vagues i comunicar si cal la falta d’assistència al centre, cal tenir en compte que per a ser justificació oficial s’han d’inscriure a la petició de vaga seguint el protocol del nostre centre.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE CONVOCATÒRIA DE VAGA

El Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya regula, a l’article 32, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb l’assistència a classe  quan aquesta decisió sigui el resultat de l’exercici del dret de reunió (vaga), hagi estat prèviament comunicada a la direcció del centre i es disposi de l’autorització dels pares corresponen.
Com a concreció del que s’ha dit en aquest Decret, el nostre Centre ha determinat protocol d’actuació següent:
PRIMER PAS
Els delegats i/o els subdelegats es reuniran en una Junta de Delegats. Aquesta reunió té un caràcter merament informatiu. Amb ella es pretén que  l’alumnat  ‐a través dels seus representats‐  reflexioni sobre els motius de la vaga considerant aquesta com un recurs excepcional.
Desprès de aquesta reunió els delegats/es es limitaran a informar als alumnes dels seus grups respectius sobre els motius de la vaga i a comentar aquells aspectes de la convocatòria que consideren rellevants. En cap cas, però, poden prendre una decisió global amb caràcter vinculant que afecti tot l’alumnat ja que la decisió d’exercir o no els drets reconeguts al Decret 279/2006 correspon únicament a cada alumne/a individualment, amb el consentiment de la seva família .
La no assistència a classe comporta un perjudici acadèmic evident per als alumnes. Cal, per tant, que facin servir el recurs de la vaga de manera molt puntual i amb una reflexió prèvia important.
SEGON PAS                                                                                                             .
L’alumnat de cada grup ‐ a partir de 3r d’ESO (3r, 4t d’ESO, BTX, CFGM i PIP) ‐ farà una reunió a la seva aula de referència. El delegat/a omplirà un document on es comunica la intenció de no assistència a classe, el motiu argumentat i la relació d’alumnes que participen a la vaga.
L’ Institut garanteix el dret de l’alumnat que vulgui assistir a classe tal i com s’estableix a l’article 32.3 del decret 279/2006.

TERCER PAS
Els alumnes menors d’edat hauran d’entregar al delegat/sotsdelegat del grup un comunicat del pare/mare o representant legal que indiqui que estan assabentats de la intenció de l’alumne de no assistir a classe.
El delegat de la classe farà arribar al tutor/a el full de signatures esmenat anteriorment
juntament amb als comunicats dels tutors legals.
Un grup es considerarà adherit a la vaga si presenta un full de signatures exposant el motiu juntament amb tots els justificants amb al menys 24 hores d’ antelació . Es compatibilitzaran els alumnes que han presentat el justificant (en cas de menors d’ edat) i consten al full de signatures com a alumnes que s’han adherit a la vaga.
Els alumnes que no hagin comunicat la seva falta d’assistència, entendrem que no s’adhereixen a la vaga i se’ls computarà una possible no assistència com a falta injustificada.
L’alumnat que no exerceixi el dret de vaga serà atès segons l’horari habitual de classes.

Share