Història

Fent una mica d’història, podríem dir que el primer institut d’Olot i la seva comarca es va crear en temps de la Segona República. L’ajuntament format a Olot l’any 1931, presidit per Joan de Garganta, va aconseguir, tot i la forta oposició de sectors conservadors de la ciutat, que, el 4 d’octubre de 1932, una vuitantena d’alumnes comencessin les classes de batxillerat al “Col·legi Municipal de Segona Ensenyança” (un any més tard ja s’anomenaria “Institut Elemental de Segona Ensenyança”), a l’edifici del Carme. Malauradament, l’any 1939 va ser dissolt pel franquisme.
A partir d’aquí, es van succeir diferents institucions d’ensenyament secundari. Tot i les diferents denominacions oficials que van adoptar, sempre van ser conegudes per la població d’Olot amb el nom de “l’institut”.
El curs 1969-70 va obrir les portes el nou edifici, tan reclamat. Era el nou “Instituto Nacional de Enseñanza Media” que a partir de 1977 es va anomenar “Montsacopa”.

1967 Podríem remuntar-nos més enrere, però direm que, des del curs 1960-61, funcionava a l’edifici del Carme el Colegio Libre Adoptado (C.L.A.), on es podien estudiar els quatre primers cursos de batxillerat. Aquest centre, amb  Manuela Plana i Neus Andrés al capdavant, fou l’antecedent immediat del nostre institut.
El diario Los Sitios del 26 de novembre informa que s’ha convocat la subhasta d’obres de “Dos Secciones Delegadas de Instituto de Enseñanza Media en Olot, por un presupuesto de contrata de 12.483.400,100 pesetas”.

1968 El Boletín Oficial del Estado del 30 de gener publica la resolució per la qual s’adjudica l’obra de construcció del futur institut a l’empresa “Riegos y Construcciones S.A.”. Al núm. 636 d’Olot-Misión, del 23 de febrer, llegim que “a principios del mes próximo se colocará la primera piedra del Instituto de Enseñanza Media”.

1969 Olot-Misión dedica la portada del núm. 682, de 18 de gener, a les obres del nou institut. “Las obras marchan a un buen ritmo y esperamos que muy pronto abra sus puertas a las jóvenes generaciones olotenses y resuelva totalmente los problemas que la segunda enseñanza planteaba a la población estudiantil”.
La comissió gestora de l’Associació de Pares d’Alumnes comunica que, segons la constructora, les obres estaran acabades el 14 de setembre.

1969-70: El 26 de juliol de 1969 es publica una nota al núm. 708 d’Olot-Misión que informa sobre la matriculació per al nou centre.
La junta directiva estava formada per Manuela Plana (directora), Lluís Badosa (vicedirector), Neus Andrés (cap d’estudis), Francisco Herrera (secretari) i Juan Antonio Navarro (vicesecretari).
El primer claustre de l’institut estava format per 8 professors i 8 professores.
El primer curs va començar amb 284 alumnes.
Al claustre del 13 de març de 1970, la directora “informó al Claustro de las gestiones y trámites que se realizan para lograr una mayor rapidez en la terminación de la obras del Centro”.

1970-71 Durant els cinc cursos en què fou directora Manuela Plana són nombrosos els canvis en la junta directiva, normalment formada per cinc membres. En el curs 1970-71 no hi ha vicedirector; Jaume Rossich és cap d’estudis; Nicanor Nasarre, secretari, i Eduard Sierra, vicesecretari.
En aquest curs el centre acull 376 alumnes.
Durant els tres primers cursos l’agrupament dels alumnes era divers. És freqüent, si un curs té tres grups, fer-ne un de nois, un de noies i un de mixt. A partir del curs 72-73 l’ensenyament ja serà mixt.
A començaments de 1971 els problemes de l’edifici continuen sense solució.

1971-72 A la junta directiva d’aquest curs s’incorporen Rafael Casals (cap d’estudis) i Montserrat Plana (vicesecretària).
El claustre de professors ja supera la vintena de membres (13 professors i 10 professores).
En aquest curs es comença a fer COU. També serà el primer de quatre cursos en els quals no hi haurà ingrés de nous alumnes a causa de la progressiva extinció de l’antic batxillerat. En el futur BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) està previst que els alumnes comencin als 14 anys, després d’haver cursat vuit anys d’EGB (Enseñanza General Básica). Malgrat tot, el nombre d’alumnes arriba a 404.
Al número 856 d’Olot-Misión, de l’1 de juliol de 1972, es recull el suggeriment “d’alguns que desitjarien que en el nostre Institut es donguessin classes nocturnes aquest estiu”.
Tres dies més tard, a la sessió del 4 de juliol, el claustre sembla fer-se ressò de l’escrit d’Olot-Misión. Es diu que s’avisarà a la població de la possibilitat d’impartir el batxillerat nocturn en el proper curs.

1972-73 A começaments de setembre una nota a Olot-Misión informa que “se cursarà en Olot el BACHILLERATO NOCTURNO”.
A l’octubre tres membres de l’equip directiu fan un roda de premsa. La idea que se n’extreu és que, malgrat els problemes i les mancances materials de l’edifici, l’institut funciona bé.
El nocturn comença amb 58 alumnes: 21 de 3r de Batxillerat, 13 de 4t i 24 de 5è.
Al claustre del 4 de novembre de 1972, s’informa de la composició de la junta directiva: Manuela Plana (directora), Rafael Casals (vicedirector), Xavier Gassiot (cap d’estudis), Josep Catà (secretari) i Neus Andrés (vicesecretària).
Rafael Casals és cap d’estudis del nocturn.
A la secció “El semáforo del Firal” d’Olot-Misión, del 16 de juny, s’informa que s’han arreglat la carretera del Morrot i els accessos a l’Institut.

1973-74 Aquest és el darrer curs en què Manuela Plana és directora. Eduard Rodeja s’incorpora com a vicedirector i Rafael Casals passa a ser secretari.
El nombre d’alumnes és de 343 de diürn i 93 de nocturn.
Al claustre del 23 de març es discuteix sobre la proposta dels alumnes d’elaborar murals sobre el valor de la vida de l’home (aquell mes havia estat executat Salvador Puig i Antich).

1974-75 En aquest curs es produeix el primer canvi en la direcció del centre. La nova junta està formada per Josep Comas (director), Fernando del Val (vicedirector), Xavier Gassiot (cap d’estudis), Rafael Casals (secretari) i Neus Andrés (vicesecretària).
El nombre d’alumnes de diürn va baixant (274). De nocturn n’hi ha 87.
El primer curs de l’Escola de Formació Professional d’Olot es fa a l’institut (s’aprofita així l’espai no utilitzat mentre no arribin les noves promocions de BUP). El cap d’estudis és Ramon Parés i compta amb vuit professors. Comença amb les seccions d’electricitat i administratiu. El curs següent l’escola ja s’instal·larà provisionalment al carrer d’Enric Galwey (a tocar de la plaça de Josep Clarà).
En aquest curs es posen en funcionament les primeres classes regulars de català, com a matèria voluntària, amb professorat finançat a mitges entre l’APA i l’ajuntament.
Al claustre del 15 de febrer, s’acorda proposar al Ministeri d’Educació i Ciència que l’institut porti el nom de “Montsacopa”.
Al claustre del 12 d’abril de 1975, es parla del nou batxillerat, el BUP, que s’ha de posar en marxa el proper curs. Es comenta que la gran quantitat d’hores lectives, amb moltes assignatures de classe diària, complicarà la confecció dels horaris. També es veu la dificultat o, fins i tot, la impossibilitat de continuar oferint el nocturn amb el nou sistema.

1975-76 Comencen 145 alumnes de 1r de BUP, repartits en quatre grups. Del pla antic queden 175 alumnes (dos grups de 6è de batxillerat i tres de COU).
En el segon any de Josep Comas com a director, la junta directiva es renova substancialment: Màxim Casanovas és el vicedirector; Joan López, el cap d’estudis; Fernando del Val, el secretari, i Xavier Gassiot passa a ser vicesecretari.

1976-77 En aquest curs augmenta sensiblement el nombre d’alumnes: 484 de diürn.
Pel que fa al nocturn, aquest és el darrer any del pla antic, amb un COU de 50 alumnes.
Per primera vegada en la història del centre, la junta directiva és exactament la mateixa del curs anterior.
En la reunió del 23 d’octubre de 1976, el claustre s’adhereix unànimament al Congrés de Cultura Catalana. L’acta d’aquest claustre, redactada per Xavier Gassiot (vicesecretari), és la primera escrita en català.
La vaga de PNN (professors no numeraris) coincideix amb les festes de Sant Tomàs i s’allargarà una colla de dies. A l’institut, gairebé la meitat del professors són no numeraris.
Al claustre del 16 d’abril de 1977, el director informa que finalment ha estat concedida una assignació de 8 milions de pessetes per “acabar” l’institut. Les obres començaran a l’estiu.
També es fa saber que el BOE ha publicat l’aprovació del ministeri per tal que el centre es pugui anomenar “Montsacopa”.

1977-78 En el darrer curs de Josep Comas com a director i professor del centre hi ha una renovació total de la resta de la junta directiva: Anna Viader és vicedirectora; Carme Castañer, cap d’estudis; Joan Canut, secretari, i Joan Sala, vicesecretari.
Per primera vegada, el nombre de professores (18) ja dobla el de professors (9).
A la sessió del claustre del 20 de setembre, es decideix eliminar els quinze minuts de pati de la tarda (els alumnes faran les tres hores seguides).

1978-79 En aquest curs hi ha nova junta directiva: Anna Viader és la directora; Neus Andrés, la vicedirectora; Joaquim Genover, el cap d’estudis; Joan Canut, secretari, i Rosa Llongarriu, vicesecretària.
El nombre de professors del claustre ja supera la trentena (22 professores i 14 professors).

1979-80 Nova junta directiva: Carme Castañer és la directora; Rosa Llongarriu, la vicedirectora; Joaquim Genover i Joan Canut continuen com a cap d’estudis i com a secretari, respectivament, i Neus Andrés és vicesecretària.

1980-81 La junta directiva d’aquest curs és exactament la mateixa del curs anterior.
Aquest curs es deixa de fer el BUP nocturn.
A finals del primer trimestre es pot estrenar la pista esportiva (aleshores era l’única, després se’n dirà pista vermella o pista de baix).

1981-82 Nova junta directiva: Jesús Roldán és el director; Lídia Ibáñez, la vicedirectora; M. Àngels Solà, la cap d’estudis; Joan Canut continua com a secretari, i Teresa Prat és la vicesecratària.
El nombre d’alumnes és de 585 (160 de 1r de BUP, 155 de 2n, 126 de 3r i 144 de COU).

1982-83 En aquest curs la junta directiva de l’institut passa a ser de sis membres. La junta es remodela sensiblement: Teresa Prat passa a ser vicedirectora; Josep Sánchez és el cap d’estudis; Josep M. Hidalgo, l’ajudant de cap d’estudis, i Josep Palau, vicesecretari. Continuen Jesús Roldán com a director i Joan Canut com a secretari.
El nombre d’alumnes ja supera els sis-cents (604).
La infòrmatica treu el cap per primer cop en l’acta d’un claustre. Concretament, en la del 20 de novembre de 1982 es demana que es compri un “mini-ordenador”.
Del 18 al 22 d’abril l’institut celebra la Setmana Cultural dedicada a Miquel Martí i Pol.

1983-84 En aquest curs la junta directiva es renova gairebé totalment: Carme Castañer és la directora; Pere Martí, el vicedirector; Josep Sánchez, cap d’estudis; Pablo Alegre, ajudant de cap d’estudis; Jaume Mercader, secretari, i Antònia Cordomí, vicesecretària.
En aquest curs el nombre de professors del claustre ja supera la quarantena: 24 professors i 17 professores.
En aquest època, a més de la junta directiva i el claustre de professors, també existien el consell de direcció i la junta econòmica. L’institut, a més, s’organitzava en tres comissions: la d’extraescolars, la de material i la pedagògica.
El divendres 10 de febrer, el claustre de professors es reuneix en sessió extraordinària amb un únic punt del dia: les destrosses de finestrals causades per les ventades.
Del 9 al 14 d’abril, l’institut celebra la Setmana Cultural dedicada a Pere Calders.
El curs vinent hi haurà un grup més i s’arribarà als divuit. Caldrà fer obres per reubicar espais. Es comença a parlar de la necessitat d’ampliació del centre.

1984-85 Del 22 al 28 d’abril, l’institut celebra la Setmana Cultural dedicada a la cultura popular, en homenatge a Josep Romeu i Figueras.
L’Institut Montsacopa rep el premi Baldiri Rexach per la campanya de catalanització del centre i el seu entorn.

1985-86 El curs comença amb nova junta directiva: José Luis Bartolomé és el director; Joan López, el vicedirector; Pablo Alegre, el cap d’estudis; Lídia Ibáñez, l’ajudant de cap d’estudis; Teresa Danés, la secretària, i Xavier Crosas, el vicesecretari.
A la sessió del claustre del 6 de setembre, s’informa que en aquest curs hi haurà 636 alumnes, distribuïts en 19 grups, i que el centre només disposa de 18 aules.
Al claustre del 30 d’octubre, es parla de demanar el canvi de mobiliari de les aules.
Del 5 al 9 de maig, l’institut celebra la Setmana Cultural “El Cosmos”, en homenatge al científic Joan Oró.
En aquest curs comença a funcionar el Consell Escolar.

1986-87 Nova junta directiva: Joan López és el director; Lourdes Corcoy, la vicedirectora; Antònia Cordomí, la cap d’estudis; M. Àngels Solà, l’ajudant de cap d’estudis; Teresa Danés, la secretària, i Xavier Crosas, el vicesecretari.
Durant aquest curs el Consell Escolar fa diverses visites als Serveis Territorials d’Ensenyament per reclamar millores (tanca del camp d’esports, teulada, mobiliari nou…) i l’ampliació del centre. Es comencen a arreglar finestrals de la façana nord.

1987-88 Nova junta directiva: José Luis Bartolomé és el director; Joan Josep Mayans, el vicedirector; Assumpció Arnau, la cap d’estudis, Montserrat Soler, l’ajudant de cap d’estudis, i Teresa Danés i Xavier Crosas continuen com a secretària i com a vicesecretari, respectivament.
Arriba mobiliari nou. També es reben sis ordinadors i s’habilita una aula d’informàtica.
Durant el curs s’arreglaran més finestrals, però farà falta encara una tercera fase.
Del 12 al 19 de febrer, l’institut celebra la Setmana Cultural dedicada a la música popular.

1988-89 Nova junta directiva: Lluís López és el director; Juli Clavijo, el vicedirector; M. Àngels Solà, la cap d’estudis; Josefa Sala, l’ajudant de cap d’estudis; Montserrat Soler, la secretària, i Xavier Crosas, el vicesecretari.
El curs tindrà 718 alumnes repartits en 21 grups i es requereixen dues aules més. S’aprova dividir l’única aula d’exàmens que queda.

1989-90 Nova junta directiva: el director és Josep M. Rodríguez; Joan Josep Mayans, el vicedirector; M. Àngels Solà, la cap d’estudis; Dolors Torrent, l’ajudant de cap d’estudis; Montserrat Soler, la secretària, i Helena Cases, la vicesecretària.
Del 26 al 28 d’abril l’institut celebra el 20è aniversari.

1990-91 El curs comença amb una junta directiva totalment nova respecte al curs anterior: Juli Clavijo és el director; Montse Gelis, la vicedirectora; Lluís López, el cap d’estudis; Fina Vilanova, l’ajudant de cap d’estudis; Anabel Villarejo, la secretària, i Xavier Crosas, el vicesecretari.
El nombre de components del claustre de professors arriba a 50: 36 professores i 14 professors.
Al claustre del 27 de setembre s’informa que ja s’ha signat l’adjudicació de les obres.

1991-92 La junta directiva és la mateixa del curs passat amb un únic canvi: Teresa Font s’incorpora com a vicesecretària en substitució de Xavier Crosas.
El retard en la finalització de les obres fa que durant unes setmanes dos grups hagin d’ocupar l’aula d’idioma i l’aula de vídeo, i que dos grups més, de forma rotativa, hagin de fer les classes fora del centre. Quan l’ampliació entri en funcionament, hauran passat uns vuit anys des de les primeres reivindicacions.

1992-93 Nova junta directiva: José Luis Bartolomé és el director; Pere Gómez, el vicedirector; Assumpció Arnau, la cap d’estudis; M. Àngels Solà, l’ajudant de cap d’estudis; Teresa Danés, la secretària, i Helena Cases, la vicesecretària. Aquesta junta serà exactament la mateixa durant tres cursos.
El centre acull 800 alumnes distribuïts en sis grups a tots els cursos.

1993-94 A la reunió del claustre del 4 de maig s’aprova un canvi d’horari de classes per al proper curs. Es faran cinc hores al matí i dues hores a la tarda del dilluns i el dimarts.

1994-95 En aquest curs s’arriba al màxim històric de 845 alumnes. Només de 1r de BUP (el darrer que es farà) hi ha 234 alumnes, repartits en set grups.
Al claustre del 8 de novembre, es confirma l’avançament de la reforma per al curs vinent. En propers claustres es començarà a parlar de la distribució horària del 2n cicle d’ESO.
Pel març, s’organitza la primera Setmana de la Neu (esquiada) coincidint amb les Jornades Culturals. 

1995-96 L’institut s’ha convertit en un IES i, per tant, hi haurà cinc càrrecs directius. José Luis Bartolomé, Assumpció Arnau i Teresa Danés continuen com a director, cap d’estudis i secretària, respectivament. M. Àngels Solà és la coordinadora pedagògica i Helena Cases ocupa el càrrec d’adjunt (amb el temps es tornarà a dir vicedirecció).
L’inici de la implatanció de la Reforma comporta una davallada del nombre d’alumnes (747). Hi ha 22 grups: 4 de 3r d’ESO; 6 de 2n de BUP, 6 de 3r de BUP i 6 de COU.
L’horari de classes es modifica lleugerament: de 2/4 de 9 a 2 del matí i de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.

1996-97 Remodelació de la junta directiva: Helena Cases passa a ser la cap d’estudis, M. Àngels Solà ocupa el càrrec d’adjunt i Rosa M. Llongarriu s’incorpora com a coordinadora pedagògica. El curs següent, la junta serà la mateixa.
Del pla anterior queden 221 alumnes de 3r de BUP i 202 alumnes de COU. En el nou pla trobem ja l’entrada dels petits de 12 anys (96 alumnes de 1r d’ESO). També hi ha 99 alumnes de 3r d’ESO i 127 alumnes de 4t d’ESO.

1997-98 Del pla antic ja només queda el COU (202 alumnes rerpartits en sis grups).
A l’ESO ja hi ha els quatre cursos (tres grups a cada curs). Es comença a fer el 1r del nou Batxillerat (quatre grups).
Durant aquesta època s’han anat realitzant algunes millores al centre: pintat de l’exterior de l’edifici, remodelació de la biblioteca, renovació dels lavabos de la planta baixa…

1998-99 A la junta directiva, M. Rosa Roca ocupa el càrrec d’adjunt. Durant tres cursos no hi haurà cap canvi.
A mitjans de curs ja es pot utilitzar l’ampliació que s’ha fet al gimnàs amb nous vestidors i dutxes, una obra molt necessària i llargament reclamada.

1999-2000 Aquest és el segon curs en què ja funcionen tots els cursos que preveu la LOGSE. En centre acull 576 alumnes, repartits en tres grups a 1r i a 4t d’ESO i a 1r i 2n de Batxillerat, i en quatre grups a 2n i 3r d’ESO.

2000-01 Per Sant Jordi s’instaura el Memorial Vilanova, la cursa al voltant del volcà, en record de Miquel Vilanova, professor d’Educació Física mort l’estiu anterior. També es posa el nom de Miquel Vilanova a la “pista de dalt”.
Els dies 13, 14 i 15 de juny el nostre centre acull les proves de selectivitat per als alumnes d’Olot, Ripoll i Amer. És el primer any en què les proves es descentralitzen.
A final de curs, s’instaura la festa de comiat de Batxillerat. El convidat de la primera festa és Pere Macias, exalumne del centre i aleshores conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

2001-02 A l’equip directiu, Rosa M. Llongarriu passa a ser la cap d’estudis i Teresa Font s’incorpora com a coordinadora pedagògica.
També es fa saber que a partir del proper curs està previst un augment d’hores lectives a 1r d’ESO: de 26 a 29.

2002-03 Durant l’estiu, s’ha renovat el laboratori de Biologia, s’ha ampliat el menjador i s’ha renovat totalment la cuina. També s’ha habilitat una sala d’actes a l’espai de l’aula d’audiovisuals de l’ala oest.
El 30 de setembre comencen les classes de l’Escola Oficial d’Idiomes, amb seu a l’Institut Montsacopa.

2003-04 En el darrer any de José Luis Bartolomé com a director l’equip directiu està completat amb Joan Josep Mayans (vicedirector), Teresa Font (cap d’estudis), M. Rosa Roca (coordinadora pedagògica) i Teresa Danés (secretària).
Al claustre de 21 d’abril es fa saber que ens ha estat concedit un RAM de 300.000 € per arreglar el teulat, pintar l’exterior de l’edifici i pavimentar l’entrada del centre.

2004-05 Renovació total de l’equip directiu: Gemma Carreras és la directora; M. Àngels Solà, la vicedirectora; Concepció Formatgé, la cap d’estudis; Anabel Villarejo, la coordinadora pedagògica, i Lluís Bagué, el secretari. Aquest equip serà el mateix durant tres cursos.
Al claustre de l’1 de setembre, s’informa que el centre disposarà a partir d’aquest curs d’una aula d’acollida.

2005-06 Al claustre del 29 de juny s’informa que el proper curs, per la manca d’espai, s’instal·laran barracons.

2006-07 Al claustre de l’1 de setembre, s’informa que durant l’estiu s’ha acabat de pintar l’exterior del centre i s’han pintat algunes aules. També s’han instal·lat portes automatitzades als passadissos, en compliment de la normativa antiincendis.
També s’aprova participar en l’elaboració d’un Pla de Millora del centre.
Al claustre del 28 de març s’informa que es procedirà al cablejat informàtic del centre (Projecte Heura). També es diu que el proper curs caldrà augmentar l’espai de barracons. L’espai actual de la biblioteca es reconvertirà en consergeria-copisteria i dues sales. La biblioteca, finalment, es traslladarà a l’espai de la caseta.

2007-08 Nou equip directiu: Teresa Danés és la directora; M. Àngels Solà continua com a vicedirectora; Teresa Font és la cap d’estudis; Montse Gelis, la coordinadora pedagògica, i Blanca Calabuig, la secretària. Aquest equip serà el mateix en els dos propers cursos.
A partir d’aquest curs el centre disposarà d’un servei d’atenció a la salut adreçat als alumnes d’ESO.

2008-09 En aquest curs l’institut inaugura el Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic/a Superior en Educació Infantil. D’aquesta manera, el centre s’incorpora al món dels ensenyaments professionals.
El centre posa en pràctica un sistema d’itineraris per al 4t curs d’ESO.
El nostre centre participa en un projecte de les Agrupaciones Escolares que impulsa el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. L’Institut Montsacopa farà intercanvis amb l’IES Blas Infante de Còrdova i amb l’IES Poeta Sánchez Bautista de Múrcia.
Es posa en funcionament el Servei de Mediació.
El divendres 20 de març l’institut rep la visita del president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, en el marc del programa “El Parlament a les aules”.

2009-10 El nostre centre és un dels seleccionats per elaborar el Projecte d’Autonomia de Centre (PAC), destinat a millorar els resultats acadèmics i fomentar la cohesió social.
Ja estan en funcionament els dos cursos del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil: el de primer, amb 30 alumnes, i el de segon, amb 26.
Durant els mesos de març, abril i maig l’Institut celebra el seu 40è aniversari amb una nodrida programació d’activitats. Amb motiu d’aquesta celebració, el conseller d’ensenyament Ernest Maragall visita el centre. Es parla de la possibilitat d’ampliar el centre per tal de dotar-lo de més aules, una biblioteca, espais per a tallers i un nou gimnàs.

2010-11 Es manté la composició de l’equip directiu, però el càrrec de vicedirector es canvia pel de cap d’estudis adjunt.
S’introdueix el llibre digital a 1r i 2n d’ESO.

2011-12 Canvis en l’equip directiu: Teresa Danés, Teresa Font i Blanca Calabuig continuen els seus càrrecs; Concepció Formatgé és la nova coordinadora pedagògica i Anna Jurado la cap d’estudis adjunta.
S’inaugura el nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) d’Atenció Sociosanitària, de la família «Serveis socioculturals i a la comunitat».
Aquest curs es comença a aplicar l’horari intensiu, de 2/4 de 9 del matí a 3 de la tarda, a Batxillerat.
En el marc de les mobilitzacions en contra de les retallades en l’ensenyament, es publica el Manifest de l’INS Montsacopa per a la defensa de la qualitat de l’ensenyament.

2012-13 Es produeix un canvi en l’equip directiu: Montse Gelis substitueix Anna Jurado en el càrrec de cap d’estudis adjunt.
S’inaugura l’Espai d’exposicions.

2013-14 L’horari compactat que des de fa dos cursos s’aplica a Batxillerat es fa extensiu a tot l’ESO.
S’inaugura la nova “Biblioteca Neus Andrés”. Aquest equipament torna a tenir un espai digne a l’edifici principal.
L’espai on fins ara hi havia la biblioteca (l’antiga caseta del conserge) s’ha transformat en l’aula d’atenció domiciliària, en la qual els alumnes del CFGM d’Atenció a les persones hi podran fer pràctiques.

2014-15 Es comença a impartir al centre el Batxibac, una modalitat mixta de batxillerat i Baccalauréaut (batxillerat francès).
El centre també amplia la seva oferta educativa amb la nova modalitat de Formació Professional Dual del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència.
El dia de Sant Jordi es va homenatjar Lluís López, que havia estat professor d’Educació Física durant 24 anys al Montsacopa i que ens havia deixat una mesos abans. Des d’aquell dia, la pista “de baix” porta oficialment el seu nom.

2015-16 Durant l’estiu s’han dut ha terme dues obres importants: per un costat, s’ha construït una marquesina a l’ala oest i, per un altre, s’ha ampliat considerablement la sala d’actes