Projecte educatiu

CARACTERÍSTIQUES I TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE

1.1 VALORS I IDEES FONAMENTALS

1. L’IES Miramar és un centre educatiu amb vocació de servei públic, obert a tothom, amb la intenció clara d’oferir una formació acadèmica i humana de qualitat, renunciant a qualsevol tipus d’adoctrinament

2. L’IES Miramar és una institució regida pels principis de la democràcia i la tolerància, el respecte de les idees, la defensa de la pau i dels drets humans i la conservació de la natura

3. L’IES Miramar aposta per una educació integral dels alumnes, orientada a la formació de persones amb mentalitat oberta i flexible, capaces d’adaptar-se a la ràpidament canviant societat actual i a la diversitat ètnica i cultural

4. L’IES Miramar és una institució laica, que posa èmfasi en el pluralisme ideològic i en la llibertat, tant de pensament com d’actuació. Ningú no podrà ser discriminat per raó de les seves creences religioses o polítiques

1.2 LÍNIA PEDAGÒGICA DEL CENTRE

L’educació a l’IES Miramar es fonamenta en la teoria de l’aprenentatge per descobriment. Així doncs, es basa principalment en l’activitat dels alumnes, fent que descobreixin allò que és al seu abast, amb rigor, aprofundiment i sistematització.

Les activitats dels alumnes estan orientades a contribuir en la formació de la seva personalitat, la seva pròpia manera de pensar i el foment de l’esperit crític, sense descuidar, això no obstant, la incentivació de la creativitat, l’autoestima dels alumnes i la responsabilitat.

Dintre del model d’escola comprensiva, l’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes és una prioritat, amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, una igualtat d’oportunitats per a tots. L’acció tutorial és un dels eixos vertebradors de les actuacions educatives; ha de servir per orientar el professorat sobre l’enfocament de la pràctica docent i per orientar i ajudar l’alumnat de manera individual.

1.3 MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL

Aquest projecte està inspirat en els principis d’una gestió transparent, basada en el treball en equip i en la col·laboració de tota la comunitat educativa en les actuacions i en la presa de decisions.

La presa de decisions s’ha de fer de manera democràtica a tots els nivells, tenint en compte el nivell de responsabilitat dels diferents membres de la comunitat educativa.

FITES I OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS

2.1 OBJECTIUS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC

1. Estimular la capacitat d’aprenentatge dels alumnes, la seva curiositat per investigar i comprendre fets encara no coneguts i l’esperit crític envers la informació que reben.

2. Formar persones inquietes i motivades per la cultura, emprenedores, autònomes i creatives.

3. Fer conèixer als alumnes el seu cos, la seva personalitat i fomentar l’autoestima.

4. Donar a conèixer les habilitats socials per tenir una vida emocionalment equilibrada.

5. Instruir en els valors, actituds i normes socials necessaris per actuar com un ciutadà responsable integrat en la societat

6. Fomentar el treball en equip i el respecte per les idees i les contribucions dels altres

7. Procurar en les activitats a realitzar pel alumnes la major aplicabilitat possible a la quotidianitat o futur professional o social dels alumnes

8. Incrementar la interdisciplinaritat dels ensenyaments que impartim i la coordinació curricular horitzontal

9. Orientar, informar i assessorar els alumnes a través d’una acció tutorial coherent i compartida per tot el professorat

10. Fomentar el respecte i l’acceptació de la diversitat com a element enriquidor

11. Assegurar l’assoliment de les competències bàsiques per part de la majoria de l’alumnat, molt particularment en els següents aspectes: utilització de diferents llenguatges i sistemes de representació
(oral, escrit, matemàtic, visual), ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, capacitat de raonament abstracte i comprovació i verificació d’hipòtesis

2.2 OBJECTIUS DE L’ÀMBIT DE GESTIÓ ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA

1. Millorar els sistemes d’emmagatzematge de la informació i la documentació del centre

2. Facilitar l’accés per part del professorat a la documentació del centre, a través de la xarxa informàtica local

3. Incrementar la col·laboració econòmica dels pares en la compra de materials didàctics i en les activitats extraescolars

4. Millorar la informatització de la comptabilitat del centre

2.3 OBJECTIUS DE L’ÀMBIT HUMÀ

1. Estimular la participació del professorat a tots els nivells mitjançant la delegació de funcions i la seva participació en la presa de decisions

2. Elaborar i mantenir un pla d’acollida per als professors nous en el centre

3. Definir estratègies de suport als professors davant de situacions que afecten negativament la convivència

4. Millorar els procediments de seguiment individual dels alumnes i d’informació a les famílies

5. Establir els mecanismes perquè els alumnes discuteixin, comprenguin i assumeixin les normes de convivència que han de regir la vida al centre, així com els procediments per estimular les bones conductes

6. Augmentar els àmbits de treball en equip, tant per al professorat com per a l’alumnat

2.4 OBJECTIUS DE L’ÀMBIT INSTITUCIONAL

1. Establir i mantenir contactes periòdics amb les escoles de la zona d’influència del centre per tal de millorar la coordinació curricular i l’intercanvi d’informació

2. Millorar la imatge externa del centre mitjançant la col·locació de rètols a la façana i el disseny de la pàgina WEB del centre, la reparació de la tanca exterior i l’ajardinament del pati

2.5 OBJECTIUS DE L’ÀMBIT DELS SERVEIS

1. Potenciar la biblioteca com a servei a l’alumnat i també al barri, estimulant el seu ús per la població del municipi i dotant-la de més recursos

2. Fomentar la participació dels alumnes i les seves famílies en els intercanvis, sortides i activitats extraescolars en general