Estudis

OFERTA EDUCATIVA DE L’IES MIRAMAR

El nostre centre és un institut d’ensenyament secundari de concepció moderna. Està dissenyat per impartir les etapes d’ESO i Batxillerat. El curs actual, els nivells i nombre de grups que tenim a l’institut són els següents:

Curs Grups
1 ESO 5
2 ESO 4
3 ESO 4
4 ESO 3
1 BATX 2
2 BATX 2

ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és l’última etapa educativa que té caràcter obligatori i universal per a tots els nens i nenes amb edats compreses entre 12 i 16 anys. Degut a aquest fet, té una importància especial en el desenvolupament de les capacitats que hauran de marcar la seva futura vida acadèmica o laboral.  Conscients d’aquesta importància, a l’IES Miramar, el desenvolupament curricular dels continguts d’aquesta etapa i el disseny escollit per a les activitats d’ensenyament-aprenentatge
pretenen assolir el millor aprofitament possible per part de cadascun dels nostres alumnes, atenent a la gran diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge que presenten.

La finalitat de l’ESO és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar en ells hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats; formar-los perquè assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació
a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral

En una societat tan ràpidament canviant, tant socialment com tecnològica, el nostre objectiu per a aquesta etapa és donar les bases perquè els nostres alumnes, els homes i les dones del futur, siguin capaços d’adaptar-s’hi i trobar-hi el lloc adient en el qual desenvolupar la seva vida, per tal que puguin triomfar i ser feliços, tant a nivell personal com professional.

Les àrees comunes són Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua estrangera (Anglès), Ciències Socials, Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Tecnologia, Música, Educació Física i Educació Visual i Plàstica.

Sense desatendre la cultura i la ciència en general, donem una especial importància a les àrees de Matemàtiques i Llengües, anomenades instrumentals pel fet de ser imprescindibles tant per a l’estudi de les altres àrees com per a la vida personal i laboral després d’acabar l’etapa.

A 1r, 2n i 3r, els alumnes han de realitzar un crèdit de síntesi, en el qual han d’aplicar les destreses, habilitats i coneixements adquirits durant el curs. A quart d’ESO els alumnes realitzen un proyecte de recerca que els serveix com a iniciació del treball de recerca de batxillerat.

Un cop superada l’ESO, s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària.

Batxillerat

Els estudis de Batxillerat comprenen dos cursos acadèmics i es desenvolupen en diverses modalitats per permetre als alumnes una preparació especialitzada de cara a la seva incorporació a estudis posteriors (tant universitaris com professionals de grau superior) i per a la inserció laboral.

Per a l’accés al Batxillerat cal el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulació equivalent a efectes acadèmics.

La finalitat del Batxillerat és proporcionar als alumnes una educació i formació integral, intel·lectual i humana, així com els coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar les seves funcions socials i laborals amb responsabilitat i competència.

El Batxillerat s’estructura en assignatures comunes, en assignatures específiques de modalitat i en assignatures optatives. Les assignatures comunes contribueixen a la formació general dels alumnes. Les específiques de cada modalitat i les optatives els proporcionen una formació més especialitzada, preparant-los i orientant-los cap a estudis posteriors i cap a l’activitat professional.

L’IES Miramar ofereix les següents modalitats de Batxillerat:

Vegeu la Guia del Batxillerat