Història

L’Institut d’Educació Secundària Miramar està ubicat al barri de la Montserratina de Viladecans en un edifici modern (finalista dels premis FAD d’arquitectura de l’any 1992), pràcticament lliure de barreres arquitectòniques i dotat amb les millors instal·lacions per a oferir un ensenyament de qualitat.

L’IES Miramar és un centre educatiu amb vocació de servei públic, obert a tothom, amb la intenció clara d’oferir una formació acadèmica i humana de qualitat, renunciant a qualsevol tipus d’adoctrinament. Una institució regida pels principis de la democràcia i la tolerància, el respecte de les idees, la defensa de la pau i dels drets humans i la conservació de la natura

L’IES Miramar és una institució laica, que posa èmfasi en el pluralisme ideològic i en la llibertat, tant de pensament com d’actuació. Ningú no podrà ser discriminat per raó de les seves creences religioses o polítiques

El nostre projecte educatiu té com a objectius prioritaris l’estímul de la capacitat d’aprenentatge i de la curiositat dels alumnes, la formació de persones inquietes, motivades per la cultura, emprenedores, autònomes i creatives. Tanmateix, considerem fonamental el foment de la pròpia autoestima dels alumnes, el desenvolupament de la pròpia personalitat i de les habilitats socials que tan necessàries són per a l’èxit professional i social a la vida moderna.

Volem que l’institut sigui un espai per a l’aprenentatge i l’experimentació dels valors que haurien de guiar la vida en societat, un espai de desenvolupament personal per a tota la comunitat educativa i un lloc per a l’aprenentatge de la relació amb els altres i de la vida en comunitat. Per aquests motius, ens prenem molt seriosament la creació del clima de convivència i de treball necessari per a l’estudi i incorporem en la pràctica acadèmica diària actuacions que afavoreixin que els nostres alumnes se sentin a gust en el centre.

El seguiment individualitzat dels alumnes, tant des del punt de vista acadèmic com de desenvolupament personal, així com una fluïda comunicació amb les famílies són els eixos d’una acció tutorial compartida per tot el professorat.

L’atenció a la diversitat, les adaptacions curriculars i els grups reduïts en les matèries instrumentals són alguns dels mitjans emprats en la consecució dels nostres objectius didàctics.

De la seriositat de la nostra tasca parlen els magnífics resultats acadèmics aconseguits al llarg de tots aquests anys pels nostres alumnes, alguns dels quals, malgrat la relativa curta història del centre, han finalitzat ja amb èxit els seus estudis universitaris.