Projecte Lingüístic del Centre

L’INS Maremar, un institut per la cohesió i la integració, amb el català com a eix vertebrador del nostre projecte educatiu 

Actualment, el Centre està elaborant el nou Projecte Lingüístic (PLC), document integrat en el projecte educatius que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el Centre, amb el benentès que el català n’és la llengua vehicular.

D’acord amb el sistema educatiu a Catalunya, el PLC és l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. 

Partim de la base que els ciutadans i les ciutadanes de la Catalunya del futur hauran de ser més plurilingües que no pas el que ho són ara (amb bosses de població monolingüe i amb una part important de la població que no té uns mínims coneixements en una llengua estrangera que li permetin comunicar-se amb interlocutors que no parlin ni català ni castellà). I aquest també és un repte de l’INS Maremar.

És en aquest context que estem treballant en l’elaboració d’un nou Projecte LC:

 • Perquè la composició de l’alumnat i de les seves famílies ha canviat substancialment en els anys darrers. 
 • Perquè les exigències lingüístiques de la nostra societat –en el nou marc europeu– són cada cop més altes. 
 • Perquè s’ha d’entendre la llengua com a vehicle de comunicació i també de convivència.
 • Perquè cal adaptar els programes d’immersió lingüística a la nova realitat de l’alumnat. 
 • Perquè és necessari, atesos els resultats, replantejar-se el paper de la llengua oral.
 • Perquè l’aprenentatge de la llengua es fa des de totes les àrees del currículum. 
 • Perquè cal una continuïtat i una coherència entre els cicles i els nivells educatius no universitaris. 
 • Perquè cal una visió conjunta de centre educatiu de l’acollida lingüística (i no lingüística) de l’alumnat nouvingut.
 • Perquè la diversitat del nostre alumnat ens ha de fer buscar noves estratègies d’actuació educativa. 
 • Perquè les tecnologies d’aprenentatge i de comunicació ens obren noves portes de com ensenyar llengües. 
 • Perquè és necessari incentivar activitats d’ús de la llengua si volem que el seu ensenyament sigui realment significatiu. 
 • Perquè des del currículum hem de treballar la diversitat lingüística del centre i de la societat.
 • Perquè hem de fer reflexionar el nostre alumnat sobre els usos lingüístics si es vol la continuïtat de la llengua catalana, entesa com a element de cohesió social. 
 • Perquè hem de fer-los reflexionar sobre la importància de saber llengües, quantes més millor.
 • Perquè cal potenciar projectes i programes plurilingües. 
 • Perquè hem de promoure intercanvis escolars per potenciar l’ús de la llengua catalana, de la llengua castellana i de les llengües estrangeres. 
 • Perquè hem de saber reconèixer les llengües de la nova immigració, incorporant-les a l’àmbit escolar. 
 • Perquè cal adaptar la comunicació del centre amb les famílies a la nova realitat.
 • Perquè és una exigència social treballar per a un ús no sexista del llenguatge.
 • Perquè s’han d’establir complicitats i continuïtats entre el PLC i el que fan les administracions i les entitats de l’entorn si volem que els centres educatius no es quedin sols en l’educació (en aquest cas lingüística).
 • Perquè cal que els centres es plantegin uns plans de formació propis en temes lingüístics i en temes de didàctica de les llengües.
 • Perquè cal entendre que la biblioteca escolar pot esdevenir un espai clau que ha de permetre l’accés a la informació a tot l’alumnat i que ha de poder respondre a les necessitats que té el professorat en aquest nou marc d’ensenyament més diversificat que mai. 
 • Perquè cal potenciar la lectura com a font d’informació i de plaer en qualsevol de les llengües que es treballin en el centre.

La llengua catalana és, doncs, l’eix vertebrador del projecte educatiu del Centre: és la llengua utilitzada com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

L’alumnat té el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. Per tant, l’objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera decidida pel centre.