Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El Consell Escolar està composat per:

– El director o directora de l’institut, que n’és el president/a.

– El o la cap d’estudis.

– Un regidor/a o representant de l’Ajuntament del Masnou.

– Set professors elegits pel Claustre.

– Quatre alumnes i quatre pares d’alumnes elegits entre ells. D’entre els pares, un serà designat per l’associació de pares d’alumnes més representativa, d’acord amb el seu nombre d’associats.

– Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.

– Un/a representat del personal d’administració i serveis d’educació especial.

– Un o una representant del personal d’atenció educativa provinent de la unitat d’educació especial. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.

– En el cas d’impartir-se com a mínim dues famílies professionals o si almenys el 25% de l’alumnat estigui cursant ensenyaments de formació professional específica,un/a representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions laborals presents en l’àmbit d’acció de l’institut, amb veu, però sense vot.

– El secretari o secretària de l’institut, que actua de secretari del Consell, amb veu i sense vot.

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell. El nombre de representants d’alumnes i de pares d’alumnes en conjunt, inclòs el designat per l’associació de pares d’alumnes, no pot ser inferior a un terç del total dels components de l Consell. Quan el nombre de representants d’alumnes i de pares d’alumnes sigui parell, la representació es decidirà per parts iguals entre els dos sectors; quan el nombre total d’aquests representants sigui senar, el sector alumnes tindrà un representant més que el sector pares.

 

Les comissions específiques del Consell Escolar són:

a) Comissió Econòmica:integrada pel director/a, que la presideix, l’administrador/a, un professor/a, un pare o mare d’alumne/a i un alumne/a,designats pel Consell Escolar del centre d’entre els seus membres. De la Comissió Econòmica en forma part el secretari/a amb veu i sense vot. La Comissió Econòmica té les competències que expressa ment li delega elConsell Escolar. L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables.

b) Comissió Permanent: integrada pel director/a, que la presideix, el o la cap d’estudis i sengles representants del professorat,dels pares i mares del’alumnat i el propi alumnat, designats pel Consell Escolar del centre entre els seus membres. De la Comissió Permanent en forma part el secretari/a amb veu i sense vot. El Consell Escolar del centre no pot delegar en la Comissió Permanent les competències referides a l’elecció i el cessament de director/a, les de creació d’òrgans de coordinació, les d’aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, del reglament de règim interior i de la programació general anual, ni les de resolució de conflictes i imposicions de correctius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina d’alumnes.

c) Comissió de Convivència: integrada pel director/a, que la presideix, el o la cap d’estudis, i sengles representants del professorat, dels pares i mares d’alumnat i alumnat, designats pel Consell Escolar del centre entre els seus membres. De la Comissió de convivència en forma part el secretari/a amb veu i sense vot. D’aquesta comissió sortirà una per manent que es reunirà setmanalment per fer un seguiment de les incidències que es vagin produint. En formarà part d’aquesta permanent el director/a, que la presideix, el o la cap d’estudis, el o la coordinadora pedagògica i un /a professor/a membre del consell escolar.

d) Comissió Escola-Treball: integrada pel director/a, que la presideix, el secretari/a, un professor/a, un pare o mare d’alumnat i un alumne/a, designats pel Consell Escolar del centre entre els seus membres. La comissió Escola-Treball té les competències referides al seguiment de l’alumnat del centre que realitzen pràctiques, ja siguin obligatòries o no, en les diverses empreses. Igualment el Consell Escolar del Centre designa com a representants seus al Consell Escolar Municipal al director/a, un professor/a i un alumne/a. Així mateix, el Consell Escolar podrà autoritzar la col·laboració d’altres membres de la comunitat educativa quan sigui d’interès per als objectius de la comissió.Són funcions de les comissions estudiar aspectes de l’àmbit del Consell que se’ls sol·licitin o considerin convenient aportar, informar-ne al Consell i elevar-hi

propostes, així com desenvolupar les tasques que el Consell li encomani.

 

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

CURS 2019-2020

DIRECTOR: Josep Lluís Martínez Gómez

CAP D’ESTUDIS: Anabel Romo García

SECRETÀRIA: Ainhoa Gómez Mora

PROFESSORAT:

 • Anna Ballester Eixarch
 • Guillem Vallejo
 • Rafael Fernandez
 • Ana Guisande Sancho
 • Marta García López
 • Palmira Medina
 • Carmen Pérez Escribano

ALUMNES:

 • Mariona cava Ruiz
 • Gerard Bosch Gutiérrez
 • Marta Brazo Alonso

PAS: Elisabeth Merino

PAE: Iván Sánchez

PARES:

 • Vanesa Adorador Castejón
 • Mercedes Noemí Hermosilla
 • Cristina Capilla Palacios

AMPA: Juan Carlos Montoya

AJUNTAMENT: Cristina Ramos