Criteris de prioritat Batxillerat

Criteris específics de prioritat: té preferència l’alumnat procedent de l’Institut Turó d’En Baldiri (Teià).
1. Criteris generals

1.1 Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

1.2 Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre (El Masnou i Teià): 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre (El Masnou i Teià): 20 punts.

1.3 Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

1.4 Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

1.5 Nota mitjana d’expedient.

2. Criteris complementaris

2.1 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

2.2 Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

2.3 Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.