Franja horària unificada MATÍ cicles formatius de grau mitjà

Durant el curs 2018-2019 s’unifica la franja de impartació de classes a primer curs de grau mitjà de Gestió Administrativa que serà de dilluns a divendres de 8 h. a 14,30 h. del matí.

En els horaris proposats a l’inici de curs es concretarà els dies i les hores en que s’impartiran els diferents Mòduls Professionals i en concret les seves corresponents Unitats Formatives, amb el dia d’inici i el dia d’acabament de cada una d’elles.