Com contactar amb l’AMPA

Benvolgudes famílies, mares i pares de l’Institut Júlia Minguell.

Estimem oportú, ara que el nou curs està en marxa i que ja hem tingut un primer contacte en les reunions amb els tutors/tutores, actualitzar-vos la informació respecte de l’AMPA de l’Institut – que és, que som, una entitat sense ànim de lucre a la que estan associades totes les famílies que tenen fills i filles matriculats al centre.
Des de l’AMPA, a més de prestar serveis i assumir despeses que beneficien tot l’alumnat, vetllem per la qualitat de l’ensenyament i la defensa i l’opció per l’escola pública i de qualitat i treballem per la cohesió entre la comunitat educativa: mares i pares, alumnat i equip docent. Participant, per exemple, en el consell escolar del centre.
El pagament de la quota de l’AMPA, que a aquestes alçades de curs tot l’alumnat hauria d’haver formalitzat, és un ingrés que es fixa per poder assumir entre tots i totes les despeses que us detallem i perquè tot l’alumnat participi en els actes que es promouen durant el curs i que definim en aquesta circular, i que, evidentment, us podem concretar de manera detallada si és del vostre interès.

Segons els RD/1533/86, les associacions de pares d’alumnes assumiran entre d’altres, les següents finalitats:
Assistir els pares/mares i tutors/es en tot allò que concerneix a l’educació dels seus fills i filles
Col·laborar en les activitats educatives del centre (en el nostre cas, per exemple, assumint la contractació de professorat qualificat per fer les classes d’estudi assistit. Aquesta despesa la pagava la Generalitat i ho va deixar de fer, i l’AMPA ho va assumir).
Promoure la participació de les mares i pares de l’alumnat en la gestió del centre. Per això és bàsic poder establir un contacte directe amb les famílies, al marge i/o com a complement de les circulars que us anem passant. Si us plau ompliu aquesta butlleta i la retorneu a Consergeria (*)

La quota de l’AMPA es fa servir per prestar aquests serveis per a tot el conjunt de l’alumnat:
Manteniment de la fotocopiadora del centre i compra del paper (totes les fitxes i dossiers fotocopiats que rep l’alumnat al llarg del curs va a càrrec de l’AMPA).
Proveir d’una agenda escolar (material molt important per transferir informació centre- famílies i per a la planificació de l’alumne)
Dissenyar i finançar les festes escolars (Benvinguda, Carnestoltes, Sant Jordi, Festa de la Diversitat, Trobampa, participació Festes del Barri, festa final de curs…), i les que vagin sorgint.
Proveir d’una assegurança a l’alumnat com a benefici d’estar associats a FAMPAS i FAPAC (federacions d’associacions de pares i mares a nivell de ciutat/país)
Donar suport a les graduacions de 4t ESO i de 2n Batxillerat (gestionar el lloguer de la sala, transport del material, decoració, material per als alumnes, lliurament d’un record…)
Suport tècnic informàtic a l’alumnat: assumim el pagament del professional informàtic que atén les incidències, i també reforcem la qualitat del servei wi-fi del centre
Gestió de les activitats extraescolars, i bonificació en el cost d’algunes activitats (anglès) per avançar en el coneixement d’aquesta llengua

Com poder estar en contacte? Presencialment, email, xarxes socials
De dilluns a dijous, en Consergeria, de 17.30 a 19h.Us atendrà Merche.
Presencialment, els divendres de 17h a 19h. Assegureu-vos abans que hi serem, a través del correu electrònic, per si tenim agenda fora de l’institut.
Correu electrònic ampa@insjuliaminguell.net

PLANA WEB INSTITUT
http://agora.xtec.cat/iesjuliaminguell/, en el menú part superior dreta, clikeu i trobareu AMPA

FACEBOOK https://www.facebook.com/ampajuliaminguell TWITTER @juliaminguell

———–Retorneu a consergeria aquest espai ——————————————————————————-
(*) DADES PARES/TUTORS ALUMNES

Cognoms de la mare/tutora ________________________ Nom____________ Tel._________________
Cognoms del pare/tutor___________________________ Nom ____________ Tel. ________________
Correu electrònic de la mare/tutora__________________________________________________________
Correu electrònic del pare/tutor __________________________________________________________

Dades de la família
Cognoms fill escolaritzat______________________________Nom______________Curs______Lletra______
Cognoms fill escolaritzat______________________________Nom______________Curs______Lletra______
Cognoms fill escolaritzat______________________________Nom______________Curs______Lletra______
Cognoms fill escolaritzat______________________________Nom______________Curs______Lletra______

Adreça_______________________________________Població____________________________CP_____
Telèfon casa________________

Les dades personals incloses en aquest apartat s’incorporen al fitxer “SOCIS AMPA” de l’AMPA de l’institut Júlia Minguell i només poden ser tractades a efectes de comunicacions relativa a aquesta finalitat d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Atentament, L’Equip de l’AMPA del Júlia Minguell. Setembre 2018