Proves per obtenir el graduat en ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. Trobareu més informació en el següent document.

Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Es recomana que, amb prou antelació, el centre es posi en contacte amb tots els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2019 o 2020 i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. Cal informar-los sobre la possibilitat de concórrer a la prova, així com també, sobre el calendari d’actuacions i sobre la documentació que cal presentar.

Model carta alumnat – 49kb
imprès de sol·licitud – 236kb

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.

 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.

 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 4. HorarI exàmens alumnes març 21

Teniu més informació aquí: Resolució proves

Aquí teniu els criteris d’avaluació per les diferents matèries:

Criteris d’avaluació de català

Criteris d’avaluació de castellà

Criteris d’avaluació d’informàtica

Criteris d’avaluació de matemàtiques

Criteris d’avaluació de tecnologia

Criteris d’avaluació d’anglès

Criteris d’avaluació de ciències experimentals

Criteris d’avaluació de socials

Criteris d’avaluació de Visual i Plàstica

Criteris d’avaluació Educació Física

Criteris d’avaluació de música

Criteris d’avaluació d’Emprenedoria