Projecte de Qualitat i Millora Contínua

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestió de l’Institut Guissona per les activitats.

Ensenyament d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

Es conforme segons els requisits de la norma ISO 9001

Podeu veure el certificat en el següent enllaç

 

POLÍTICA DE LA QUALITAT DE L’INSTITUT DE GUISSONA

L’Institut de Guissona disposa de la norma de referència UNE-EN ISO 9001 com a eina d’implantació de la Qualitat i Millora Contínua i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de la Qualitat enunciada per la Direcció de l’Institut de Guissona és:

a) Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Institut de Guissona compta amb un sistema de gestió basat en la Qualitat i Millora Contínua i un Acord de Coresponsabilitat.

b) L’actuació de l’Institut, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), està dirigida a:

– Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i la família.

– Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat, grups d’interès i entorn d’influència, li assigna com a Institut Públic d’Ensenyament.

– Implicar el conjunt de tot l’equip humà de l’Institut, per tal de garantir l’excel·lència i satisfacció de tots els grups d’interès.

– La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.

c) El compromís amb la Qualitat i Millora Contínua, el Pla Estratègic i/o l’acord de coresponsabilitat, afecta l’Institut en la seva totalitat i és una responsabilitat de tot l’equip professional que integra el centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà l’assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans de que disposi.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L’INSTITUT DE GUISSONA

Missió

L’Ins de Guissona forma part de la xarxa de Centres Públics d’Educació Secundària

de la Generalitat de Catalunya, i com a tal està dedicat a:

La missió del centre es detalla en relació a les diferents parts de la comunitat educativa:

Alumnat

• (facilitar el desenvolupament integral i la incorporació a la vida activa o accés a estudis posteriors)

* formar en el sentit més ampli del terme

* orientar en cada etapa el camí que més s’ajusta al perfil de cada estudiant

* atendre l’alumnat segons la seva diversitat cultural, de capacitats i d’interessos

* dotar d’autonomia

* educar de manera integral estudiants per a la convivència

Professorat

* proporcionar un espai on es pugui desenvolupar professionalment

Família

* orientar sobre l’educació del fill

* aconseguir la seva participació i implicació en el procés educatiu

*comunicar-se a través del seu òrgan representatiu: l’Ampa

* agilitzar la comunicació amb les famílies mitjançant les noves tecnologies

Entorn

* analitzar l’entorn per aprofitar recursos que impliquin l’alumne amb el seu poble

* contribuir en la identificació de l’alumnat amb l’entorn i en la necessitat de

preservar-lo

* proporcionar a les empreses de la zona personal amb formació específica

Departament d’ensenyament

· Col·laborar en les propostes del centre per aconseguir millores

Visió.

Volem ser un centre:

• que gestiona els seus recursos humans amb el màxim d’eficàcia.

• on la comunitat educativa està totalment implicada en la seva tasca.

• que s’ adapta i evoluciona amb els canvis ja siguin educatius o socials.

• que respon a les necessitats educatives de l’entorn amb agilitat i vocació de servei.

• amb una visió de prestigi i punt de referència per alumnes que vulguin formar-se.

Valors

Els valors en què es basa la feina del dia a dia al centre són el treball, l’esforç i el respecte.

La idea de ressaltar la importància de l’esforç i el treball és clau en un col·lectiu que no tendeix a valorar aquests aspectes i que són fonamentals en una bona formació.

El respecte és un terme que agrupa moltes conductes i comportaments. Quant al funcionament de centre, la puntualitat, la manera de dirigir-se a la comunitat educativa, d’acatar les normes, … També cal difondre el respecte i la tolerància cap a altres cultures ( més en el nostre cas) i cap als companys.