El seguiment de la formació en centres de treball que realitza l’alumnat es realitza per mitjà de tres agents que intervenen en aquesta activitat del procés formatiu:

A l’escola
  • El/la coordinador/a de formació professional, o persona responsable de les pràctiques.
  • Els/les tutors/res de pràctiques professionals.
A l’empresa

Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre docent.

A l’Administració

El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

 

Totes les activitats formatives que fa l’alumnat durant la seva formació en centres de treball són registrades en el qBID.

El Banc Integrat de Dades (BID) és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.

El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents, els quals hi accedeixen amb el seu propi usuari i contrasenya.