CURRÍCULUM 1R D’ESO:

CONFIGURACIÓ DELS GRUPS CLASSE:

L’alumnat que integra un grup es distribueix en funció de la informació rebuda del traspàs de la tutoria de primària. Els grups són heterogenis.

Per aquells alumnes que presenten un ritme d’aprenentatge més lent, a les assignatures instrumental (matemàtiques, català i castellà) es situen en un grup amb pocs alumnes, ATENCIÓ A LA DIVERSITAT; d’aquesta manera es pot oferir una atenció més personal i especialitzada.

En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) es treballa de forma més individualitzada en l’anomenat PETIT GRUP.

El grup-classe es divideix en dos en algunes àrees com Anglès/Francès, Ciències Naturals i Tecnologia.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA:

El professorat diàriament passa llista i anota les faltes d’assistència i altres informacions en una plataforma informática que les pares/mares poden consultar a través de la pàgina web.

TUTORIA

L’alumnat en tot moment està acompanyat  per els/les tutors/es de grup, coordinadors de cicle, equip directiu,  així com la resta de professorat. El grup té una hora de tutoria a la setmana i el tutor té al seu horari hores d’atenció individualitzada a l’alumant així com als seus tutors.