Batxibac

INFORMACIÓ PROVA D’ACCÈS CURS 2019-2020

QUÈ ÉS EL BATXIBAC?

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, és un currículum mixt en llengua catalana i llengua francesa, que permet a l’alumnat obtenir, a més del títol de Batxillerat, el diploma de Baccalauréat.

Batxillerat + Baccalauréat = Batxibac

ACCÉS ALS ESTUDIS DE BATXIBAC

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. És imprescindible presentar-se a la prova de nivell escrita i oral, convocada pel departament de Francés i comunicada al web del centre.

L’alumnat cursa un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa.

Les matèries cursades en francès són com a mínim:

Langue française
Littérature française
Histoire de la France et de l’Espagne

L’alumnat de batxibac desenvolupa el seu treball de recerca en francès.

El currículum en francès és impartit per un equip docent francòfon. A més un auxiliar de conversa natiu reforça el francès oral de l’alumnat.

L’alumnat de batxibac fa un intercanvi de 10 dies amb alumnat del Lycée Augustin Thierry de la ciutat de Blois, a 150 km de París. L’intercanvi forma part del currículum; per tant la participació a l’intercanvi és obligatòria.

SUPERACIÓ DELS ESTUDIS DE BATXIBAC

Per obtenir la doble titulació l’alumnat haurà de:

  • superar totes les matèries de Batxillerat
  • superar la prova externa de Baccalauréat que tindrà lloc a finals de curs sobre continguts de les matèries específiques de llengua francesa (prova oral i escrita), literatura francesa i història d’Espanya i França.

La nota final del Batxillerat està formada per la mitjana de les matèries cursades a 1r i 2n de batxillerat (90%) i la nota del treball de recerca (10%).

La nota final de Baccalauréat és la mitjana ponderada entre la nota mitjana de Batxillerat (70%) i la qualificació global de la prova externa 30%.

ACCÉS A LES UNIVERSITATS

L’alumnat pot accedir a la Universitat francesa com qualsevol batxiller francès.

L’alumnat tindrà dues opcions per accedir a la Universitat catalana:

Amb la nota de Batxillerat, presentant-se a les PAU (a la fase general i, si s’escau, a la fase específica),
Amb la nota de Baccalauréat (sense fer la fase general de les PAU) i si s’escau acompanyada de la fase específica de les PAU.

L’alumne/a podrà escollir l’opció més avantatjosa.