BATXILLERAT NOCTURN

BATXILLERAT NOCTURN

L’ensenyament nocturn de batxillerat s’adreça fonamentalment a persones que per causa de l’activitat laboral o per altres circumstàncies encaixen millor en una oferta horària diferent de la del règim diürn.

Requisits

  • Tenir 18 anys o més, o bé

  • Tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals o altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.

Les matèries que han de cursar els alumnes són les mateixes que per al règim presencial diürn, llevat de l’educació física.

Les matèries s’organitzen en tres blocs que els alumnes, de forma general, han de cursar al llarg de tres cursos.

En ensenyaments de batxillerat nocturn no regeixen les normes de pas de curs del règim diürn: només cal repetir les matèries no superades.

Els alumnes poden estar matriculats de batxillerat nocturn un màxim de sis cursos acadèmics. Per a aquest còmput, cal tenir en compte els cursos en què han estat matriculats de batxillerat en règim diürn.

CURRÍCULUM BATXILLERAT NOCTURN

1R BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES

HORES

MODALITATS

HORES

Català

2

Llatí

4

Castellà

2

Matemàtiques CCSS/ Matemàtiques

4

Anglès

3

Ha. Món Contemporani

4

Filosofia

2

Literatura Universal

4

CC. Món contemporani

2

Economia de l’empresa

4

TR

1

Hores

12

14

Hores totals

28

2N BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES

HORES

MODALITATS

HORES

Català

2

Llatí

4

Castellà

2

Matemàtiques CCSS

4

Anglès

3

Ha. de l’art

4

Ha de la Filosofia

3

Geografia

4

Història

3

Economia de l’empresa

4

Literatura castellana

4

Psicologia-Sociologia/ Literatura Catalana

4

TR

1

Total

14

16

Total Hores

30