Mission deth centre

A l’Institut d’Aran, l’activitat educativa té com a finalitats bàsiques el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumne/a, la formació en el respecte als drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis cívics i democràtics de convivència, així com la preparació per participar activament en la vida social i cultural del territori.

L’àmbit d’acció del centre és la Val d’Aran, que té una identitat cultural i lingüística molt definida. Tanmateix, el territori es caracteritza pel seu potencial d’oci i turisme actiu, el qual és el seu fonament econòmic, juntament amb el sector de la construcció i de les empreses de serveis.

VALORS

1- Educar en el respecte a un mateix, als altres i a l’entorn escolar, per tal d’aconseguir les condicions de treball i de convivència adequades.

2- Educar per a la igualtat, sense cap mena de discriminació, fomentant el respecte a la diversitat.

3- Implicar els alumnes en el coneixement i respecte al medi ambient.

4- Afavorir la percepció i el coneixement de l’entorn com a àmbit més immediat d’anàlisi, d’integració i d’obertura a la realitat.

5- Fomentar el respecte a la diversitat, ètnica, cultural , ideològica i religiosa.

6- Considerar la diversitat de l’alumnat, tenint presents els diferents coneixements, capacitats i destreses.

7- Promoure la salut com aspecte fonamental en la formació de la persona.