CF de gestió administrativa.

Gestió administrativa

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

 Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa.

 1. Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes o informació obtinguda.
 2. Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
 3. Registrar comptablement la documentació suport corresponent a l’operativa de l’empresa e condicions de seguretat i qualitat.
 4. Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la gerència a fi de mantenir la liquiditat de l’organització.
 5. Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l’empresa, ajustant-se a la normativa vigent i a la política empresarial, sota la supervisió del responsable superior del departament.
 6. Donar suport administratiu en l’àrea de gestió laboral de l’empresa ajustant-se a la normativa vigent i sota la supervisió del responsable superior del departament.
 7. Realitzar les gestions administratives de l’activitat comercial registrant la documentació suport corresponent a determinades obligacions fiscals derivades.
 8. Desenvolupar les activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i relacionats amb la imatge de l’empresa/institució.
 9. Aplicar els protocols de seguretat laboral i ambiental, higiene i qualitat durant tot el procés productiu, per evitar danys en les persones i el medi ambient.
 10. Complir amb els objectius de la producció, actuant conforme als principis de responsabilitat i mantenint unes relacions professionals adequades amb els membres de l’equip de treball.
 11. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 12. Mantenir l’esperit d’innovació, de millora dels processos de producció i d’actualització de coneixements en l’àmbit del seu treball.
 13. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
 14. Detectar i analitzar oportunitats d’ocupació i autoocupació desenvolupant una cultura emprenedora i adaptant-se a diferents llocs de treball i noves situacions.
 15. Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
 16. Participar en les activitats de l’empresa amb respecte i actituds de tolerància.
 17. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
 18. Participar en el treball en equip respectant la jerarquia definida en l’organització.

CURRICULUM

Mòduls Professionals Hores màx-mín HLLD Unitats formatives Hores mínimes
01 Comunicació empresarial i atenció al client ** 165-132 33 UF 1 Comunicació empresarial oral 33
UF 2 Comunicació empresarial escrita 33
UF 3 Sistemes d’arxiu 33
UF 4 Atenció al client/usuari 33
02 Operacions administratives de compravenda * 165-132 33 UF 1 Circuit administratiu de la compravenda 66
UF 2 Gestió d’estocs 33
UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda 33
03 Operacions administratives de recursos humans 99 UF 1 Selecció i formació 33
UF 2 Contractació i retribució 33
UF 3 Processos de l’activitat laboral 33
04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria ** 132 UF 1 Control de tresoreria 33
UF 2 Tramitació d’instruments financers i id’assegurances 66
UF 3 Operacions financeres bàsiques 33
05 Tècnica comptable 165-132 33 UF 1 Patrimoni i metodologia comptable 33
UF 2 Cicle comptable bàsic 33
UF 3 Cicle comptable mitjà 66
06 Tractament de la documentació comptable * 132-99 33 UF 1 Preparació i codificació comptable 33
UF 2 Registre comptable 36
UF 3 Comptes anuals bàsics 15
UF 4  Verificació i control intern 15
07  Tractament informàtic de la informació * 231 UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals 33
UF 2 Ordinografia i gravació de dades 33
UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica 66
UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions 33
UF 5 Presentacions multimèdia de continguts 33
UF 6 Eines d’internet per a l’empresa 33
08 Operacions administratives de suport * 66 UF 1 Selecció i tractament de la informació 33
UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu 33
09 Anglès 99 UF 1 Anglès tècnic 99
10 Empresa i Administració ** 165 UF 1 Innovació i emprenedoria 33
UF 2 Empresa i activitat econòmica 24
UF 3 Administració pública 60
UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica 48
11 Empresa a l’aula * 132 UF 1 Empresa a l’aula 132
12 Formació i orientació laboral 99 UF 1 Incorporació al treball 66
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33
13 Formació en centres de treball 350
Total 2000 132
Share