CFGS TSEAS

Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físic-esportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps de lleure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

  1. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM EN UNITATS FORMATIVES

A continuació es presenta la relació que hi ha entre els Mòduls Professionals, les hores lectives màximes i mínimes, les hores de lliure disposició (HLLD), i les Unitats Formatives:

Mòduls Professionals Hores

(màx-mín)

HLLD Unitats formatives Hores

mínimes

MP1. Valoració de la condició física i intervenció en accidents
132
0
UF1  Bases anatòmiques, biomecàniques i
fisiològiques
 

33

UF2   Avaluació   de   la   condició   física,
biològica i motivacional
 

22

UF3 Elaboració i prescripció de programes
de condicionament físic
 

22

UF4 Aplicació de Primers auxilis
55
 

MP2. Dinamització grupal*

 

121

 

0

UF1 El grup i la seva dinamització 89
UF2 L’equip de treball 32
MP3. Planificació de

l’animació socioesportiva

 

66

 

0

 

UF1 Planificació de l’animació  Socioesportiva

 

66

MP4. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives  

 

121

 

 

0

UF1 Anàlisi de les habilitats motrius de les persones usuàries  

55

UF2 Disseny de programes d’ensenyament d’activitats físiques i esportives  

66

 

 

MP5. Activitats fisicoesportives individuals*

 

 

 

132

 

 

 

0

UF1 Metodologia de  les  activitats físiques
individuals
 

22

UF2 Dinamització d’activitats
fisicoesportives en el medi terrestre
 

55

UF3 Dinamització d’activitats
fisicoesportives en el medi aquàtic
 

55

 

 

MP6. Activitats d’oci i temps lliure*

 

 

 

165

 

 

 

0

UF1 Recursos lúdics en   projectes d’oci i
temps lliure
 

55

UF2  Recursos  expressius  per  l’animació
d’oci i temps lliure
 

55

UF3  Implementació d’activitats  de  lleure  i
temps lliure en el medi natural
 

55

 

MP7. Activitats fisicoesportives d’implements*

 

 

88

 

 

0

UF1 Metodologia de  les  activitats físiques
d’implements
 

33

UF2   Direcció   d’activitats   fisicoesportives
d’implements
55
 

MP8. Activitats fisicoesportives d’equip*

 

 

132

 

 

0

UF1 Metodologia de  les  activitats físiques d’equip
 

55

UF2             Dinamització             d’activitats  fisicoesportives d’equip
 

77

 

MP9. Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística*

 

132

0
UF1   Dinamització   de   jocs   i   activitats
fisicorecreatives
 

44

UF2 Dinamització d’activitats culturals
44
UF3 Dinamització de vetllades i espectacles
44
MP10. Activitats físic- esportives per a la inclusió social  

66

0
UF1 Activitats físiques per a la gent gran
22
UF2 Activitats físiques adaptades i d’inclusió
44
MP11. Formació i
orientació laboral
 

99

0
UF1 Incorporació al treball
66
UF2 Prevenció de riscos laborals
33
MP12. Empresa i
iniciativa emprenedora
 

66

0
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 

66

MP13. Anglès 99
0
UF1 Anglès tècnic
99
MP14. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
66
0
UF1  Projecte  d’ensenyament  i  animació
socioesportiva
 

66

MP15. Formació en
centres de treball
 

350

 

0

 

UF1 FCT

 

350

MP16 Activitats Socioesportives en làmines d’aigua
 

66

0
UF1 Navegació en làmines d’aigua
24
UF2 Organització i dinamització d’activitats socioesportives en làmines d’aigua
42
MP17 Activitats Socioesportives en la neu
 

66

0
UF1 Modalitats de desplaçament en el medi nevat
36
UF2 Organització i dinamització d’activitats socioesportives a la neu
30

 

 

 

 

Share