Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021. També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

    – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
    ​- Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
    – Ser esportista d’alt rendiment.

  3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.​

Calendari del procediment

Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 12 de febrer de 2021​
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 22 al 24 de febrer de 2021
Realització de les proves De l’1 al 12 de març de 2021*

*La prova es realitzarà preferentment l’1 o el 2 de març perquè hi hagi temps de convocar una segona vegada, dins del període establert, les persones que puguin estar confinades el dia de la prova.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre romangués tancat en algun dels períodes indicats, caldrà informar les persones inscrites, a través del correu electrònic, sobre quin serà el nou procediment tant de les gestions com de la realització de les proves.​

 

Share