LLISTAT D’ADMESOS i D’ESPERA ALUMNES D’ESO i BATXILLERAT

RECLAMACIONS – NORMATIVA D’APLICACIÓ (D’acord amb la Resolució EDU/576/2020) (extracte)

El procés d’assignació de places té en compte les preferències explicitades en la sol·licitud, i en tot cas assigna una plaça d’ofici si no és possible atendre cap de les peticions. En aquest cas, la família pot manifestar el seu desacord, dins el termini previst de presentació de reclamacions, a la comissió de garanties d’admissió i oferir-li una plaça d’entre les vacants existents. 

Gestió de llista d’espera : Les llistes d’espera són operatives des que finalitza la confirmació dels alumnes propis i la matrícula dels procedents de preinscripció fins el 8 de setembre de 2020. 

Qui rebi l’oferta de plaça, pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si opta per matricular-s’hi, ha de formalitzar la baixa al centre on ja estigui matriculat. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.En casos que NO es pugui fer telemàticament trucar al Servei d’Educació.

MÉS INFORMACIÓ, CONSULTES, ALTRES PETICIONS :

  • Telefònicament: Servei d’Educació: 93 565 70 00 horari: de 9 a 14h 
  • Per escrit ome@santcugat.cat