PUBLICACIÓ DE RESOLUCIONS D’ADJUDICACIONS DE CONTRACTES

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE BAR-CANTINA
Per resolució de data 18 de setembre de 2015 es va iniciar i aprovar l’expedient 2016/01 per a l’adjudicació del servei de bar-cantina, mitjançant procediment negociat i recentment s’ha proposat la seva adjudicació.
Actualment ha transcorregut el termini legal exigit i l’empresa proposada… Llegeix més»