LLISTAT D’ADMESOS i D’ESPERA ALUMNES D’ESO i BATXILLERAT

RECLAMACIONS – NORMATIVA D’APLICACIÓ (D’acord amb la Resolució EDU/576/2020) (extracte)

El procés d’assignació de places té en compte les preferències explicitades en la sol·licitud, i en tot cas assigna una plaça d’ofici si no és possible atendre cap de les peticions. En aquest cas, la família pot manifestar el seu desacord, dins el termini previst de presentació de reclamacions, a la comissió de garanties d’admissió i oferir-li una plaça d’entre les vacants existents. 

Gestió de llista d’espera : Les llistes d’espera són operatives des que finalitza la confirmació dels alumnes propis i la matrícula dels procedents de preinscripció fins el 8 de setembre de 2020. 

Qui rebi l’oferta de plaça, pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si opta per matricular-s’hi, ha de formalitzar la baixa al centre on ja estigui matriculat. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.En casos que NO es pugui fer telemàticament trucar al Servei d’Educació.

MÉS INFORMACIÓ, CONSULTES, ALTRES PETICIONS :

  • Telefònicament: Servei d’Educació: 93 565 70 00 horari: de 9 a 14h 
  • Per escrit ome@santcugat.cat

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR:          NOVETATS

 

 

 

 

Preinscripció i dates  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris

Documentació i criteris  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/index.html

oferta    de    places    en    el    nostre    centre

 

 

 

 

 

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre us ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Presentació sol·licituds amb suport informàtic, del 13 al 22 de maig

presentar la sol·licitud

Presentació sol·licituds de forma presencial, amb cita prèvia del 19 al 22 de maig

(Per a casos excepcionals)          CAT-A42              CAS-B42

Període de matriculació del 13 al 17 de juliol

L’horari de secretaria amb CITA PRÈVIA⛔: 9,00-15,00

Atenció tf. 644 100 331 : 10,00-14,00

Correu del centre a8046670@xtec.cat

Barcino


El divendres 29 de març, els alumnes de Llatí de 4t d’ESO van anar a Barcino, a fer-hi una visita cultural i històrica que tenia com a objectiu conèixer l’antiga ciutat de l’època dels romans. La fundació de Barcelona, malgrat les llegendes que l’atribueixen a… Llegeix més»