Qualitat

 

POLÍTICA DE QUALITAT:

Missió

La missió de l’Institut Mollerussa és formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a lleis educatives i a la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat, amb la finalitat que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.

Visió

 L’Institut Mollerussa vol ser un centre de secundària que vetlla permanentment per la millora de la qualitat dels seus serveis educatius, adaptats a l’entorn, a les persones i als seus interessos en matèria educativa, amb l’objectiu d’esdevenir un Institut de Formació Professional Integral, de qualitat i de referència a Catalunya.

Objectius del centre envers a l’alumnat

 • Capacitar professionalment a l’alumne, a través de la transmissió dels coneixements necessaris.
 • Facilitar la formació dels alumnes en les empreses.
 • Facilitar a l’alumne la comprensió de l’organització i les característiques del sector corresponent i, també, els mecanismes d’inserció professional; el coneixement de la legislació laboral i dels drets i les obligacions que se’n deriven; i, al capdavall, l’adquisició de les habilitats i dels coneixements necessaris per treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscos derivats de les situacions de treball.
 • Participar en programes d’intercanvi amb altres centres de l’estranger o del propi Estat, fomentant d’aquesta manera una visió molt més flexible i humana de la resta del món.
 • Orientar pedagògicament als alumnes al llarg dels seus estudis.
 • Capacitar l’alumne per tal que pugui resoldre els diferents problemes de convivència a través del diàleg.
 • Esdevenir el punt de referència en la recerca de feina, i fomentar la gestió d’una borsa de treball.

Objectius del centre envers l’entorn socioeconòmic

 • Ser un centre referent en la Formació Professional, tant en formació reglada i contínua com la formació ocupacional.
 • Fomentar l’ús de les noves tecnologies.
 • Aconseguir de forma gradual la millora en la qualitat educativa.
 • Proporcionar una bona relació amb les empreses, institucions públiques, institucions dedicades a la investigació del propi entorn.
 • Fomentar la formació contínua del professors, incorporant les noves tecnologies a l’aula.
 • Potenciar la participació dels diferents òrgans en el funcionament del centre: professorat, alumnat, PAS, famílies i empreses.
 • Facilitar l’ús públic de les instal·lacions del centre.
 • Promoure l’establiment de convenis amb les diferents institucions i empreses per tal de facilitar la transició de l’alumnat des de l’escola al món laboral.
 • Esdevenir el punt de referència en la recerca de feina, i fomentar la gestió d’una borsa de treball.

Objectius de la gestió del centre

 • Fomentar la comunicació i coordinació entre professors, pares i alumnes.
 • Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interna i externa.
 • Distribuir els recursos segons les necessitats dels diferents departaments.
 • Vetllar per l’estalvi energètic i tenir cura dels diferents equipaments del centre.
 • Potenciar la imatge del centre mitjançant la projecció externa de les seves activitats.
 • Aplicar els mecanismes democràtics en qualsevol decisió i actuació del centre.

 

Certificat:


9001 cat