Pràctiques a l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals

Edifici ICTA-UAB: Façana porta principal

Aquell que vulgui obtenir un títol de grau superior, ha de saber que a part de realitzar les classes teòriques i pràctiques, haurà de realitzar unes pràctiques a una empresa per tal d’aplicar els seus coneixements en un entorn laboral.

En el meu cas estic realitzant les pràctiques a l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals, ICTA, situat a la Universitat Autònoma de Barcelona. El total de les hores són 440h i jo les acabaré al mes de juliol ja que vaig començar el mes de febrer. Per tant he realitzat pràctiques durant el curs lectiu, fet que ha estat una mica dur, i les acabaré durant les vacances d’estiu.

L’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals comparteix les instal·lacions amb l’Institut de Paleontologia i té diferents departaments. El meu departament s’encarrega de mesurar i analitzar emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.

Durant els primers mesos, vaig està realitzant anàlisi de flascons que contenien CO2 amb ajut d’un aparell anomenat LICOR-7000 el qual es exclusiu per analitzar CO2. La meva feina era comprovar que l’aparell estigues ben calibrat, mesures correctament les dades i canviar els flascons quan hagués acabat l’anàlisi d’un. La instal·lació completa esta composta per una caixa feta a mà per analitzar flascons, una multivàlvula encarregada de canviar de via per tal de no barrejar concentracions de CO2, els reguladors de flux, els reguladors de pressió i el LICOR.

        

Per tal d’obtenir el CO2 s’havia d’anar a mostrejar al municipi de Begur, on a més de juny acompanyaré per realitzar el procés de mostreig. Els flascons un cop mostrejats es guarden en capses de 15 unitats.

Després d’acabar l’anàlisi de flascons, amb ajut del meu tutor, vam començar a calibrar un aparell capaç de mesurar les emissions de H2S i NH3. L’aparell és exclusiu per aquests dos gasos. Els mesura a través d’un làser interior el qual mesura l’absorbància de cada gas i calcula els ppb presents en la mostra. Per realitzar aquest procés es va ha haver de realitzar un muntatge el qual consistia en connectar els gasos que s’utilitzarien per calibrar. El de referència era l’N2 i el que ens proporcionaria la concentració de H2S i NH3 serien unes ampolles especials amb concentracions conegudes d’aquests dos gasos. També vaig haver de realitzar els càlculs necessaris per saber el flux necessari per obtenir els ppb esperats fent que un fos constant i l’altre varies.

Al cap d’uns dies analitzant, vam obtenir totes les dades necessàries i vaig realitzar un informe amb els procediments, els resultats i les conclusions de la calibració.

Mentre realitzava el procés de calibració, també vaig realitzar diferents mostrejos per l’edifici i així obtenir informació sobre el CO2 de les instal·lacions. Un cop vaig obtenir suficients flascons, vaig analitzar els flascons obtinguts.

Actualment estic acabant la millora del informe de la calibració de NH3 i H2S i calculant els resultats e les anàlisi dels flascons. Més endavant acompanyaré al meu tutor a la zona de mostreig de Begur i, possiblement, a Aigüestortes.

Per acabar m’agradaria que si algun alumne de l’any vinent realitza les pràctiques aquí l’aconsello que tingui moltes ganes d’aprendre i tindrà una molt bona experiència ja que aprens molt i la gent de l’empresa es molt amable i t’ajuden quan ho necessites.