Procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP (ampliació de l’oferta)

Destinataris: poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament.

Oferta de places:

  1. 30 places noves d’un nou grup de 1r de grau mitjà de Sistemes informàtics i xarxes en horari de tarda.
  2. 8 places de 1r de grau superior d’Administració de sistemes informàrtics en xarxa.
  3. 16 places de 1r de grau superior de Desenv. d’aplicacions multiplataforma (informàtica aplicada a la logística).

Procediment: les persones interessades han de presentar del 8 al 10 de setembre (fins a les 12h) la sol·licitud presencialment a la secretaria del centre.

Model de sol·licitud

Caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa següent:

  • document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora;
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda.
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles del grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau (tenen prioritat els alumnes que van fer preinscripció al juliol sobre els que no la van fer).

Resultats del procés extraordinari d’admissió

Cicle de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes

Llista dels alumnes assignats a l’Estatut

Llista d’espera