Consell escolar

El Consell Escolar de Centre és un òrgan consultiu format per representants de tots els sectors i grups d’interés de la comunitat educativa.

A l’Estatut el CEC té veu però també vot, i per tant les seves aportacions són decisives per començar projectes i aprovar decisions que afecten la vida diària del centre.

El Consell escolar es renova de forma parcial cada 2 cursos.El consell escolar d’un centre públic està integrat per:

  • El director o directora, que el presideix.
  • El cap o la cap d’estudis.
  • Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
  • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
  • Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

El CEC DE L’Estatut està format actualment pels següents membres: