Ideari educatiu

Els objectius de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Calaf són els que ha definit el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pel Cicle d’Ensenyament Secundari Obligatori (12-16 anys) i pel Batxillerat (16-18 anys). Entre aquests, però el centre vol posar l’accent en alguns determinats aspectes com a resultat de considerar la seva situació geogràfica i social.

-L’INS de Calaf ha de ser un centre de cultura en el seu àmbit territorial, afavorint el coneixement i la pervivència de les tradicions locals i la integració en els moviments socials i culturals que es desenvolupen al país i al món.

-S’ha d’educar en el sentit de la responsabilitat de la persona, no només davant de la seva família i al treball, sinó també davant dels seus veïns i conciutadans. Fomentarem l’esperit participatiu dels alumnes i de l’escola, amb esperit crític i responsable.

-Es donarà als alumnes una referència clara del que signifiquen els drets i els deures de la persona, continguts a la “Declaració Universal dels Drets de l’Home” entesos no només com a foment de la societat democràtica sinó com a fita de justícia i solidaritat universal.

-Cal ensenyar a apreciar els valors del medi natural de la subcomarca, indicant de quina manera es pot defensar la naturalesa tot obtenint-ne el necessari benefici.

-L’INS Alexandre de Riquer ha de col.laborar en el desenvolupament econòmic de la subcomarca de l’Alta Segarra, sobretot per mitjà de la formació professional, en estreta col·laboració amb els agents econòmics.

 

INTEGRACIÓ EN L’ENTORN

En un centre educatiu s’hi ha de manifestar els components universals de la cultura. Però també ha de servir perquè s’aprofundeixi en el coneixement del medi natural, els grups humans, els costums, l’economia, la cultura, és a dir, els trets diferencials que configuren el seu entorn. És llavors quan el centre educatiu compleix una funció de centre cultural. Aquest protagonisme social és molt diferent en un nucli humà reduït que en una gran ciutat. La consciència geogràfica és molt més clara en i per tots els components del sistema educatiu.

Aquesta filosofia d’integració en l’entorn la traduïm en unes accions concretes. El component universal i de país de la cultura és el que es contempla en les orientacions que es donen per als cicles escolars, però el component local ha d’incorporar-se per iniciativa del centre.

A l’INS de Calaf s’aborden les actuacions següents:

-Estudi del medi natural en el Crèdit de Síntesi de primer i al Crèdit de “El medi natural” de ciències experimentals.

– La realització d’estudis sobre temes locals.

-Coordinació d’activitats extraescolars amb altres escoles i entitats.

A més d’ aquestes activitats, ja programades, s’ha pensat també en:

-Participació en activitats culturals o festes.

-Realitzar activitats de servei als pobles vinculats a l’institut.

-Participar activament en el Pla d’Entorn.

-Treball de recerca de Batxillerat.