AFA: Preguntes Freqüents

 1. QUE ÉS L’AFA?

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) Les Vinyes, és una entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies dels alumnes de tots els cicles : Infantil, Primària i Secundària (ESO) de l’Institut-Escola.

Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu fonamental de l’AFA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles, donant prioritat a l’educació, valors i integració. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de l’escola, mestres i professors/es.

 2. QUÈ FA L’AFA?

 • Fa tot el possible per oferir serveis bàsics que ajuden a conciliar vida familiar i laboral (acollida, menjador i extraescolars).
 • És el principal interlocutor que tenen els mestres, professors/es i l’equip directiu per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies i el projecte de centre.
 • Permet a les famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’Institut-Escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els socis i sòcies.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern de l’IE mitjançant un representant en el Consell Escolar del Centre.
 • Coordina el menjador escolar juntament amb la direcció del centre, l’acollida matinal i les activitats extraescolars.
 • Organitza i col·labora en festes i esdeveniments de l‘Institut-Escola.

3. QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE L’AFA?

 • Promoure la participació de les famílies per integrar-los en la comunitat educativa del Centre.
 • Oferir serveis que facilitin la conciliació familiar i laboral.
 • Col·laborar, organitzar i promoure activitats educatives i lúdiques de l’Institut-Escola.
 • Aconseguir recursos econòmics i materials per la millora del Centre.
 • Representar a les famílies en el Consell Escolar de l’Institut-Escola i en el Consell Escolar Municipal .
 • Comunicar i intercanviar opinions amb la resta d’entitats.

4. QUI FORMA LA JUNTA DIRECTIVA?

La Junta Directiva està formada per: un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a, un secretari/a i un nombre indeterminat de vocals en representació de  les diferents comissions i grups de treball.

5. QUINS AVANTATGES DIRECTES TENIM PER SER SOCIS DE L’AFA?

Sent socis podeu fer ús dels serveis d’acollida i extraescolars, gestionats i coordinats per l’AFA.

Podreu participar directament en tots els esdeveniments i activitats promogudes per l’AFA.

Tindreu veu a totes les reunions i assemblees de socis per a donar el vostre parer i fer les aportacions que considereu oportunes.

6. COM PODEM SER SOCIS DE L’AFA?

Molt senzill. Només cal:

 1. Fer l’ingrés de la quota anual de soci, de 25 € per família, a un dels nostres comptes bancaris indicant com a referència: SOCI+NOM ALUMNE+CURS QUE FARÀ
 2. Omplir el full d’inscripció  , adjuntant el comprovant de pagament, i enviar-ho a l’adreça afa@ielesvinyes.net o deixar-lo a la bústia de l’AFA, que trobareu a la consergeria del Centre.

7. A QUÈ ES DESTINEN ELS DINERS DE LA QUOTA DE SOCI?

Amb les quotes de tots els socis i les subvencions que periòdicament anem sol·licitant, gestionem tots els serveis que oferim i fem la previsió per a futures despeses.

Col·laborem amb el centre, fent aportacions econòmiques que es destinen a la millora dels equipaments, materials, recursos… per ajudar a cobrir les necessitats que es van generant durant el curs. (Pots consultar les aportacions que hem anat fent a l’apartat Economia )

Organitzem activitats per a potenciar la relació família-escola i cohesionar la comunitat educativa (Castanyada, Sant Jordi, Festa de fi de curs, tallers, xerrades…)

A més de les quotes, l’AFA treballa per aconseguir altres fonts de finançament com són les subvencions que destina l’Ajuntament de Castellbisbal per a l’adquisició de material escolar i cobrir en part projectes com ara l’Empowering Oral English (que té com a objectiu la millora del nivell d’anglès dels nostres infants), el Projecte Alexandria (que vol donar un nou enfoc a la biblioteca del Centre) i el Projecte Pati (que omplirà de diversió els nostres espais de lleure).

8. COM PODEM MODIFICAR LES DADES QUE HEM DONAT A L’AFA?

Enviant un correu a l’adreça de l’AFA (afa@ielesvinyes.net) sol·licitant la modificació de les dades.

9. COM PODEM DONAR-NOS DE BAIXA DE L’AFA?

Enviant un correu a l’adreça de l’AFA (afa@ielesvinyes.net) sol·licitant la baixa.

10. PROTECCIÓ DE LA IMATGE DELS INFANTS, L’AFA NECESSITA AUTORITZACIÓ PER FER SERVIR LES IMATGES O TÉ PROU AMB L’AUTORITZACIÓ A L’ESCOLA?

Si l’AFA vol utilitzar les imatges que pugui tenir dels alumnes, per penjar-les a internet o per fer, per exemple, un calendari o llibre que tingui un preu de venda en tindrà prou amb  l’autorització de drets d’imatges que firmen els pares al centre al inici de curs. Tot i així, al full d’inscripció que ompliu anualment les famílies trobareu un espai per donar el vostre consentiment, o no, per fer ús de les imatges del vostre fill/a.

11. L’AFA COMPLEIX LA NORMATIVA ACTUAL DE PROTECCIÓ DE DADES?

L’AFA està adherida al Codi Tipus de la FAPAC i actualment està treballant per implementar correctament tots els processos derivats del tractament de dades personals.