Bases del projecte educatiu

1. Els i les alumnes són el subjecte principal del centre

Els i les alumnes són els actors principals, tot gira al voltant de la seva activitat cognitiva, social i afectiva. Sigui quin sigui l’enfocament didàctic aquest estarà orientat a un aprenentatge autoregulat i actiu.

2. L’aprenentatge és de naturalesa social

La interacció social és un recurs fonamental que ha d’alternar amb moments de reflexió i treball personal. Les diferents formes del treball cooperatiu i en equip (debats, converses a l’aula, indagacions, argumentacions…) estan presents en totes les etapes educatives, per tal de fomentar el respecte, la confiança i la participació.

3. Les emocions són essencials per a l’aprenentatge

Emoció, motivació i cognició estan interrelacionades. La implicació afectiva, el benestar o l’autoconfiança, per exemple, juguen un paper decisiu en l’aprenentatge, per aquest motiu tenim present l’estat emocional de forma permanent.

4. L’aprenentatge és personalitzat

L’acceptació de la diferència és una condició necessària per a l’aprenentatge profund: cada aprenent és singular i diferent. Aquestes diferències, que comprenen coneixements previs, habilitats, estils d’aprenentatge i estratègies, interessos o motivacions, exigeixen un determinat grau de personalització.

5. L’aprenentatge ha de ser inclusiu

La gestió social de l’aula ha de ser sensible a les diferències i necessitats individuals en forma de comunitat d’aprenentatge. L’aprenentatge de tots és una responsabilitat compartida que afavoreix a tots i totes. A Les Vinyes, la inclusivitat forma part de l’excel·lència.

6. L’avaluació està al servei de l’aprenentatge

L’avaluació criterial i ponderada està sempre en funció de les capacitats i aptituds de cada persona. Predominarà la dimensió formativa i formadora de l’avaluació i no la funció social de selecció o classificació. Ha de proporcionar també retroalimentació rellevant als aprenents. L’autoavaluació i la coavaluació són eines d’aprenentatge en totes les etapes educatives.

7. Els coneixements han de ser significatius i globalitzats

L’aprenentatge significatiu relaciona els coneixements, els aplica a situacions, reptes o problemes i procura, en tot moment, la transferència. L’aprenentatge profund connecta els aprenentatges amb les capacitats i les competències de l’aprenent.

8. L’organització està al servei de l’aprenentatge

El model pedagògic orienta els diferents aspectes de la vida acadèmica i en determina el model organitzatiu: tutoria personalitzada, equips docents compactes, integració de les matèries, docència compartida, aprenentatge entre iguals, comunitat de pràctica, etc. són elements associats a les opcions pedagògiques del centre.

9. Lideratge distribuït i innovació educativa

Tots els membres de la comunitat educativa comparteixen responsabilitat i llibertat d’acció en el marc del projecte educatiu del centre. La participació activa, el debat raonat, l’acceptació del risc i la cultura de la innovació són atributs de tots els membres de Les Vinyes, especialment dels mestres i professors.

10. Participació compromesa de la comunitat educativa

La comunitat educativa és part activa del projecte pedagògic de Les Vinyes. La constant permeabilitat i col·laboració amb l’entorn és font d’innovació, creixement i enriquiment del projecte educatiu i d’aprenentatge.

Document

Projecte lingüístic