Normes de convivència

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) estableixen les responsabilitats de cada un dels agents de la comunitat educativa i descriu com s’articulen en el marc general de funcionament del centre per tal d’aconseguir un clima de treball i convivència. Es tracta d’un document viu, renovable i que ha d’adaptar-se a la realitat del centre i del seu entorn en tot moment.