CONSELL ESCOLAR

CURS 19-20

ACORDS CONSELL ESCOLAR TELEMÀTIC DE 29 DE JUNY DE 2020
S’acorda:
1. Aprovació de la Memòria del curs 2019-2020. S’exposen les valoracions i propostes de millora realitzades pel claustre de mestres en relació al rendiment acadèmic dels diferents grups de l’escola, a les activitats planificades en la Programació General Anual de Centre, i en tant a l’organització general de l’escola.
ACORDS CONSELL ESCOLAR TELEMÀTIC 22 DE JUNY DE 2020
S’acorda:

 1. Aprovació del calendari escolar curs 20-21. Aquest calendari, però, es de moment provisional a l’espera de rebre instruccions més precises per part del Departament d’educació.
 2. Aprovació del pressupost de menjador escolar curs 20-21 i renovació del contracte. Estem també a l’espera de rebre instruccions concretes per part del Departament d’Educació en quant a mesures a tenir en compte pel funcionament dels menjadors escolars el proper curs tenint en compte la situació d’epidèmia amb el COVID-19. Per tant, es renova contracte de menjador amb el pressupost presentat per l’empresa TRESMESECOACTIVA SL però amb el compromís de que quan tinguem aquestes instruccions escola i empresa crearem un annex al contracte on estipular qualsevol dels canvis organitzatius que calguin preveure i portar a terme.
 3. Aprovació dels llibres de text curs 20-21. Els llibres i/o quaderns que no s’han pogut acabar per part dels alumnes es quedaran a l’escola i passaran al proper curs amb el grup-classe per tal d’aprofitar-los. Tot i així, es mantenen en la llista de llibres de text 20-21 els que pertocarien per cadascun dels nivells educatius.
 4. Revisió document quotes de pagament famílies de nova matrícula i famílies de matrícula de continuïtat. En aquest document queda reflectit l’acord de consell escolar del passat 24 d’abril. També s’afegeix la quota d’AFA i el link de l’empresa distraulia per fer la comanda de llibres de text per part de les famílies socies d’AFA.
 5. Presentació de les extraescolars curs 20-21. Es mantenen les mateixes activitats extraescolars que el curs anterior (Padel, Trail running, dibuix, escacs, anglès i música).
 6. Presentació de l’actualització del Projecte de direcció 2020-2024 per part de la directora Tamara Cañado.
ACORDS CONSELL ESCOLAR TELEMÀTIC DE 1 DE JUNY DE 2020

1. Aprovació del Pla de reobertura de centres del mes de junys de 2020. El document es troba penjat a la web de l’escola:  https://agora.xtec.cat/escolasantaagnes/confinament-covid-19/pla-obertura-de-centre-juny-2020/
2. Donat que no s’ha pogut realitzar el consell escolar previst per al 23 de març de 2020 amb motiu del confinament, en el qual s’havia de procedir a l’aprovació del Pla de Convivència de centre, aquest document de centre quedarà pendent per a la seva a aprovació durant el curs 2020/2021
ACORDS CONSELL ESCOLAR TELEMÀTIC 24 D’ABRIL DE 2020
S’acorda:
 1. En acord de Consell Escolar celebrat en el mes de gener de 2020 es va aprovar l’augment de la quota de material per a les famílies dels alumnes escolaritzats al centre en 140€ dins del pressupost per l’any 2020. Tot i així, s’acorda no augmentar aquesta quota pel curs 2020-2021. I per tant es continuaria demanant una quota per material de 120€. L’augment de la quota per poder assumir la part de manteniment tecnològic del centre quedaria posposat al curs 21-22.
 2. Les famílies paguen, doncs, una quota per curs escolar de 120€. Donat que el Departament divideix el curs escolar en 35 setmanes lectives, aquest import també el dividirem en aquest número de setmanes, essent l’import a retornar per alumne/a i setmana de 3,45€.
 3. Tenint en compte el càlcul anterior, a totes les famílies se’ls hi retornarà aquest import multiplicat per les setmanes en que el centre romangui tancat. El retorn es farà de formes diferents:

– A les famílies amb alumnes a 6è i aquelles que no confirmin la plaça de matrícula al nostre centre de cara al curs 20/21 es farà el retorn aquest curs escolar 19-20. Es farà un cop retornem a la nostra activitat normal. Llavors, enviarem un email a les famílies afectades demanant el número de compte on poder fer aquest retorn.

– Per a la resta de famílies que continuen al centre, la quota del curs vinent es veurà reduïda segons l’import corresponent a les setmanes en què l’escola ha estat tancada per motius de confinament. Dels 120 euros de quota normal curs 20-21, es resten les setmanes que el centre ha estat tancat durant el curs 19-20.

 1. Pel que fa a les sortides d’un dia que no s’han pogut realitzar quedaran ajornades pel curs vinent. De manera que es miraria que els diners pagats per les famílies no es perdin ja que s’inverteixen el curs següent en poder fer-les. En el cas de 6è o alumnes que no confirmin plaça se’ls hi retornaran els diners de les sortides que no han pogut fer, ja que no podran recuperar-les.
 2. En el cas de les colònies aquestes queden anul·lades. S’està fent el tràmit amb l’empresa de colònies pertinent per tal d’intentar retornar els diners íntegrament. Més endavant us donarem més informació. El curs vinent la intenció és recuperar les colònies, de manera que aniran de colònies tots els alumnes que aquest curs no han pogut junt amb els alumnes que ja els hi tocava anar-hi el curs 20-21. Per tant, tota l’escola anirà de colònies excepte els alumnes de P3, P4 que són els més petits.
 3. El viatge de 6è que estava previst per finals de maig, es mirarà de traslladar al mes de juny intentant al màxim que els nens i nenes de 6è puguin tenir el seu viatge. Tan de bo la situació ho permeti. En el cas de que finalment no es pogués fer ni tan sols al juny, es retornarien els diners íntegrament.

En el supòsit que alguna família vulgui que se li retornin els diners aportats, per necessitat familiar,  aquest curs escolar 19-20 (juny) en relació a les activitats no realitzades i/o a la quota de material, en comptes de fer el seu ajornament per el curs següent, demanem es posin en contacte amb la direcció i/o secretaria del centre. S’estudiarà el cas concret familiar per veure què es pot fer.  Per posar-se en contacte fer servir els correus electrònics a8067120@xtec.cat i secretaria@escolasantaagnes.cat

ACORDS CONSELL ESCOLAR 20 DE GENER DE 2020
 • S’aprova la liquidació del pressupost 2019
 • S’aprova el pressupost del 2020
 • S’aprova la renovació i actualització del Projecte lingüístic del centre.
 • Dins del pressupost 2020 s’aprova augmentar la quota de material curs 20-21 en 20 euros més. Per tant, un total de 140 euros per alumne/a i curs escolar. Aquests 20 euros d’augment es faran servir per tal renovar i fer manteniment de tot el referent amb la tecnologia del centre (ordinadors de taula, netbooks, tablets, càmeres de fotos i/o vídeo, …).
 • S’acorda mantenir l’acord de modificació dels picnics de les sortides escolars pres el curs passat 18-19. El menú està composat per una amanida d’arròs, pollastre arrebossat i una peça de fruita. Alguns cursos ja han portat aquest menú a les sortides i la valoració ha estat molt positiva. S’enviarà un comunicat a les famílies via correu electrònic informant d’aquest acord.
 • S’acorda mantenir els acords de cursos anteriors com l’organització dels torns de dinar, de la distribució dels espais, l’ús de l’aula oberta, …
 • S’acorda modificar els tipus de bolets que s’utilitzen per cuinar ja que la textura no és gaire atractiva pels alumnes.
 • S’acorda convocar el proper 16 de desembre de 2019 a les 16.30h una reunió de menjador escolar oberta  les famílies per poder explicar el funcionament del menjador en quant a l’organització dels menús, de les quantitats, els gramatges, les recomanacions de la Generalitat i la política de l’empresa. Aquest tipus de reunió en propers cursos sempre s’establirà al mes de setembre. Aquesta és l’opció que s’ha escollit per tal de donar resposta a les queixes rebudes per part d’algunes famílies, ja que moltes són conseqüència de la desinformació. Aquells aspectes que són particulars es tractaran directament amb les famílies concretes.
 • S’adjunta comunicat justificatiu del menú de sopa minestrone de primer i llenties amb arròs de segon. “La sopa minestrone és amb verdures, no conté pasta. De segon posem llenties amb arròs que amb aquesta combinació (llegum + cereal) obtenim la proteïna complerta i no és necessari posar carn, peix o ou. És una bona manera d’augmentar el consum de proteïna vegetal i reduir la proteïna animal. Aquesta línia és la que està impulsant la Generalitat així com els diferents col·legis de dietistes i nutricionistes”.
 • S’acorda, degut a la falta d’alumnes que utilitzen el servei d’acollida matinal de 7.30h a 8h, que a partir de dilluns 2 de desembre de 2019 s’anul·larà aquest servei i es tornarà al servei d’acollida matinal de 8h a 9h tal i com es feia anteriorment. La direcció enviarà comunicat a través del correu electrònic per tal d’informar a totes les famílies.

S’adjunta informe menús escolars fet arribar per part de l’empresa. Document que s’explicarà a la reunió del 16 de desembre.

Informe sobre menús escolars

ACORDS CONSELL ESCOLAR 21 D’OCTUBRE DE 2019
 • S’aprova el calendari de reunions del consell escolar curs 19-20.
 • S’aprova la Programació general anual del curs 19-20.
 • Es confirma que la festa local de Santa Agnès serà el 20 de gener de 2020.
 • La direcció finalitza mandat aquest curs 19-20 i renovarà mandat per quatre cursos més, de 2020 fins al 2024.
 • El setembre del curs 20-21 l’escola celebrarà el seu primer aniversari dels 10 anys d’escola. Durant aquest curs hi ha previst organitzar una comissió dels 10 anys per tal de reunir-se i organitzar-ho. En aquesta comissió es buscarà la participació de la direcció, mestres, famílies i Ajuntament.
 • S’explica la situació actual del Projecte de música Perculele amb la corresponent otorgació per part del Departament d’educació del reconeixement del Programa d’innovació Araart i la subvenció del Projecte per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
 • S’aprova que la nota avaluativa d’educació en valors i religió només serà visible a l’últim informe de final de curs junt també amb les notes de les competències transversals.
 • Actualment, encara no tenim adjudicació de mestre/a de religió. Per tant, els alumnes que haurien de fer religió de moment faran educació en valors i es recollirà nota d’aquesta àrea. Si més endavant ens adjudiquen mestre/a de religió, llavors, els alumnes apuntats immediatament començaran a fer l’àrea de religió i per tant, l’avaluació serà de religió.

Aquests són els membres actuals que formen part del consell escolar de l’Escola Santa Agnès:

DIRECTORA Tamara Cañado
CAP D’ESTUDIS Marta Bondia
SECRETÀRIA Tania Fenollosa
REPRESENTANT AJUNTAMENT Albert Bassa
REPRESENTANT PROFESSORAT Esther González
Rosa Maria Ruiz
Dolors Mas
Cristina Murillo
Merche Moreno
REPRESENTANT PARES I MARES Francesc Fraile
Jordi Cañas
Gemma Valiente
Mari Carmen Lozano
REPRESENTANT AMPA Rosa Maria Palma
REPRESENTANT PAS Aleix Arumí

Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

CALENDARI DE REUNIONS
El Consell Escolar es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca la directora o ho sol·licita al menys un terç dels seus membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
Primer trimestre 21 d’octubre de 2019- Presentació PGA del curs 19-20
Segon trimestre 27 de gener de 2020 – Aprovació liquidació 2019 i del pressupost 2020
Tercer trimestre 25 de maig de 2020 –  Preparació curs 20-21 i horari de reunió de l’últim consell escolar.

29 de juny de 2020 –  Presentació de la Memòria del curs 19-20

 

ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ

El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim, han d’existir en tots els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya.

 

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Presidenta CE Tamara Cañado Yelamos
Representant professors  

Dolors Mas Casas

Representant AMPA  

Jordi Cañas

 

COMISSIONS CONSELL ESCOLAR
Econòmica Tamara Cañado Yelamos

Tania Fenollosa Climent

Albert Bassa

Cristina Murillo Conesa

Rosa Maria Palma

Convivència Tamara Cañado Yelamos

Marta Bondia Isanta

Rosa Ruiz Gutierrez

Francesc Fraile Masseras

Jordi Cañas

Esther González

Menjador Tamara Cañado Yelamos

Dolors Mas Casas

Merche Moreno

Gemma Valiente Requena

MªCarmen Lozano Mora