PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 13 al 22 de maig  

Matrícula: del 13 al 17 de juliol 

Tota la informació a Estudiar a Catalunya

Per fer la matrícula heu de demanar cita prèvia, ja que serà presencial.

Per fer-ho podeu utilitzar diferents vies de comunicació que el centre té establertes.

 • Enviant un correu electrònic al correu de l’escola a8067120@xtec.cat 
 • Trucant per telèfon al mòbil 636017170 en horari de 9h a 13h o al fixe 938420940
Per la matrícula presencial s’hauran de seguir algunes normes de salut i seguretat COVID-19.

Aquestes són:

 • Només podrà venir un dels tutors legals i/o progenitors a formalitzar la preinscripció.
 • Si es pot, portar el seu propi bolígraf en cas d’haver d’omplir sol·licitud a l’escola.
 • Per accedir al centre s’ha de portar mascareta, així com seguir les indicacions que us doni la persona que us rebi.
 • Mantenir la distància de 2 metres en tot moment.
 • En cas d’haver d’esperar fer-ho sempre a la zona exterior del porxo/pati de l’escola.
 • Posar-se gel hidroalcohòlic que l’escola us proporcionarà abans d’entrar.
 • En cas de llençar guants i/o mascaretes ja utilitzades fer servir les papereres que el centre disposarà per tal efecte.
 • No acudir al centre persones de grup d’especial vulnerabilitat:
Diabetis

Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)
Malaltia hepàtica crònica
Malaltia pulmonar crònica
Malaltia renal crònica
Immunodeficiència
Càncer en fase tractament actiu
Embaràs
Persones més grans de 60 anys

 

Documentació que cal portar el dia de la matrícula:

 • Dues fotos de carnet del nen/a.
 • Carnet de vacunes actualitzat.

La resta de documentació la proporcionarà l’escola (autoritzacions que caldrà signar, informació relacionada amb el proper curs, …).

 

ALTRES INFORMACIONS SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULES 2020


En aquesta taula anirem publicant els diferents llistats que es generen durant tot el procés de preinscripció i matrícula seguint en tot moment el calendari establert.

Llistats i/o publicacions al llarg del procés de preinscripció i matrícula
Consulta oferta escolar Publicat el 8 de maig de 2020
Barem provisional  Publicat el 29 de maig de 2020
Barem un cop resoltes les reclamacions Publicat el 9 de juny de 2020
Llista ordenada de barem definitiu Publicat l’11 de juny de 2020
OFERTA DEFINITIVA PLACES (WEB) Publicat el 6 de juliol de 2020
ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE(web) Publicat el 7 de juliol de 2020
LLISTA D’ESPERA (WEB) Publicat el 7 de juliol de 2020

 

Informacions documentació preinscripcions

Procés telemàtic:

 

Entrar al següent enllaç clicant aquí

 1. El model de sol·licitud que cal utilitzar com a prioritari és la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En el nostre cas, a8067120@xtec.cat
 2. El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.
 3. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna en cas que en tingui tot i ser menor de 14 anys.
   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
  • Original i fotocòpia de la TSI del nen/a.
 4. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

Procés presencial (sempre amb cita prèvia) per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre:

 

 • Sol·licitud preinscripcions 20-21, la trobareu també a preinscripcions.gencat.cat. Cal portar-la al centre escolar de primera opció degudament omplerta. Sinó es pot l’escola tindrà còpies en paper al centre escolar.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Si és possible es recomana que hi hagi el DNI dels dos progenitors. Si el domicili no coincideix amb l’al·legat cal aportar el volant municipal de convivència, empadronament.
 • L’original i una còpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI del nen/a.

Si és el vostre cas i voleu al·legar criteris de prioritat:

 

 • Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

– Barem: 40 punts.

S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

– Documentació acreditativa:

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l’alumne/a si és major d’edat:

– Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

– Documentació acreditativa:

L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula.

– Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

 • Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.

Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa:

L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.

En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.

– Barem: 15 punts.

– Documentació acreditativa:

Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Es poden acceptar sol·licituds presentades fora de termini, abans de la finalització del període de reclamacions. En aquest cas, no es podrà utilitzar la sol·licitud de suport informàtic, però es pot acceptar el formulari de sol·licitud en pdf emplenat i enviat a la bústia oficial del centre, junt amb la documentació necessària, escanejada o fotografiada. Cal recordar que el centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud. La sol·licitud es donarà d’alta a GEDAC de la forma habitual, fent constar que s’han presentat fora de termini”. Tota l’atenció presencial s’haurà de fer també seguint el procediment de cita prèvia