PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L’ESCOLA SANTA AGNÈS ÉS UNA ESCOLA D’INFANTIL I PRIMÀRIA CÍCLICA, PÚBLICA, CATALANA I LAICA QUE ES DEFINEIX COM A INCLUSIVA I RESPECTUOSA AMB LA PLURALITAT, TRETS DEFINIDORS DEL SEU CARÀCTER PROPI.

L’escola pública es defineix segons els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

 

En aquest sentit definim els valors, la missió i la visió del nostre PEC (Projecte Educatiu de centre):

 1. Valors / principis:
 • Cultura de la pau, la solidaritat, el respecte pels individus.
 • Cultura de l’esforç i del treball ben fet.
 • Foment del raonament i l’esperit crític.
 • Inclusió i acceptació de la diversitat.
 • Cooperació i treball en equip.
 • Participació i responsabilitat.

2. Missió:

Som una escola pública, catalana i laica. Una escola cíclica il·lusionada i motivada per la innovació pedagògica. Compromesa amb la formació, l’intercanvi d’experiències i amb el diàleg i el debat pedagògic. Fer possible:

 • Formació acadèmica de qualitat.
 • Formació personal i social de qualitat.
 • Assessorament i orientació a les famílies en la col·laboració i participació del procés educatiu.
 • Creació d’un entorn de treball cooperatiu i participatiu.

3. Visió:

 1. Volem un centre on els alumnes esdevinguin persones amb esperit crític, responsables i compromeses amb la societat.
 2. Volem un centre que promocioni les habilitats socials i el treball cooperatiu com a referent de qualitat educativa.
 3. Volem un centre on l’experimentació, la manipulació i la recerca, siguin eixos bàsics en la construcció de coneixement.
 4. Volem un centre on la diversitat metodològica sigui la principal mesura d’atenció a la diversitat.
 5. Volem un centre on els alumnes es formin d’acord amb els seus interessos i d’acord amb les necessitats i requeriments socials.
 6. Volem un centre amb un clima de treball motivador i rigorós, i amb un equip de mestres il·lusionats, amb neguits pedagògics i que apostin per la formació.
 7. Volem una escola oberta a la comunitat educativa i de referència per la cohesió del municipi.
 8. Volem una escola on es promogui l’aprenentatge globalitzat de les diferents àrees del currículum a través de metodologies globalitzadores: treball per projectes, aprenentatge basat en problemes, treball cooperatiu, recerques experimentals i investigacions.
 9. Volem una escola on l’ús de les TAC i dels recursos digitals sigui l’eix transversal per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge (mestres), de la competència digital i dels resultats escolars (alumnes).
 10. Volem una escola que promocioni la competència dels alumnes en el domini de com a mínim una llengua estrangera afavorint així el plurilingüisme efectiu dels alumnes.
 11. Volem un centre on la convivència sigui un dels punts més forts, per tal de garantir un bon clima entre alumnes, entre alumnes i adults i entre els mateixos adults. Afavorint així les bones dinàmiques d’aprenentatge dins del centre.