Què pretenem?

El que pretenem queda definit en:

– la nostra VISIÓ, i

– concretat en els nostres OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS DE CENTRE, que també exposem a continuació:

VISIÓ. Imatge compartida sobre com volen que sigui el centre.
  • Volem formar els nostres nens i nenes per tal d’aconseguir plenitud en la seva vida personal i social futura promovent accions que afavoreixin l’”aprendre a aprendre” en totes les vessants: intel·lectual, social i emocional.
  • Implicació de tota la comunitat educativa en el projecte de centre.
  • Qualitat entesa com a compromís ètic per a la millora contínua i per la innovació: Avaluar per millorar.
  • Vetllar per una educació de qualitat, cap a l’excel·lència, respectant les individualitats dels nostres nens i nenes, mitjançant estratègies pedagògiques diverses.
  • Facilitar la participació del professorat en activitats de formació permanent, prioritzant les activitats que reverteixin en les línies d’actuació del centre, per tal d’oferir una docència de màxima qualitat.
  • Gestió d’una escola sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
  • Ser una escola de referència de qualitat educativa a la ciutat.

TOTES LES NOSTRES ACCIONS ES REGEIXEN PER AQUESTS PRINCIPIS.

OBJECTIUS EDUCATIUS

1. Millorar els resultats educatius

ESTRATÈGIES 1.1.        Potenciació de diferents projectes d’innovació educativa propis i externs d’acord amb els objectius del  Projecte Educatiu de Centre

1.2.        Definició dels criteris d’avaluació per competències.

1.3.        Impuls de les noves tecnologies.

1.4.        Foment de la llengua anglesa

1.5.        Ús dels treballs interdisciplinaris i per projectes, amb tècniques del treball cooperatiu, per un treball competencial.

2. Millorar la cohesió social

ESTRATÈGIES 2.1.        Foment d’estratègies d’aula per atendre la diversitat, especialment fomentant el treball cooperatiu.

2.2.        Estendre el valor de la inclusió a nivell de centre.

2.3.        Utilització de la cultura de la mediació per a resolució de conflictes.

2.4.        Implementació del Pla de convivència amb fortes estratègies de prevenció i treball de cultura de la pau. 

3. Millorar l’organització i la imatge del centre

ESTRATÈGIES

 

 3.1.        Elaboració i actualització dels documents de centre.

3.2.        Foment de la participació de la comunitat educativa.

3.3.        Ús de la web i de la plataforma de centre per facilitar la comunicació.

3.4.        Millora i adequació dels espais i de les instal·lacions del centre.