Presentació

La nostra és una escola amb un Projecte Educatiu que preveu una educació competencial, amb l’alumn@ com a protagonista de l’aprendre a aprendre.

Treballem respectant els diferents ritmes i modalitats d’aprenentatge amb estratègies, espais innovadors d’aprenentatge i metodologies variades, tenint en compte les intel·ligències múltiples i els diferents interessos.

Tenim com a gran objectiu preparar els nens i les nenes per a la vida, en un marc d’atenció expressa als valors  humans i socials i sensibilitat per l’entorn, tot i el foment de l’autoconeixement individual.

“Tots junts fem escola” perquè creiem en l’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu, així com en l’aprenentatge entre iguals, així com en les diferents persones de referència per als infants – família, escola, entorn -.

Els diferents aspectes del Projecte Educatiu estan estructurats en els diferents apartats d’aquest web.

FORMULACIÓ, APROVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC (Consell escolar 2/2/2015)

FORMULACIÓ

La proposta inicial del Projecte Educatiu de Centre la fa la direcció, la qual ha de vetllar per la participació de la comunitat escolar en la seva elaboració.

El claustre de professors participa en els aspectes pedagògics dels documents de centre en general i, en especial, del PEC, document de referència que recull principis i objectius pedagògics de centre. Aquesta participació afavoreix el compromís i la implicació de les persones en l’aplicació del projectes.

APROVACIÓ

El claustre de professors aprova els aspectes pedagògics del documents de centre, especialment de la proposta de PEC.

Prèvia consulta preceptiva al consell escolar, correspon a la direcció del centre la competència d’aprovar la proposta del projecte educatiu.

Es pot considerar que el consell escolar dóna suport al projecte quan hi ha una majoria de tres cinquenes parts dels seus membres que ho fan.

La resolució d’aprovació del PEC per part de la direcció recollirà si té o no suport del consell escolar en els termes establerts. En el supòsit que la decisió de la direcció no tingui el suport del consell escolar, haurà de motivar la seva decisió i constarà en acta.

ACTUALITZACIÓ

La direcció del centre ha de promoure l’actualització dels documents de centre, inclòs el PEC, motivada per:

  • necessitat d’ajustar-se a norma en moments de canvis legislatius
  • modificar i revisar aspectes ja inclosos
  • ampliar apartats o elaborar-ne de nous

En la modificació  i adaptacions corresponents del Projecte Educatiu de Centre intervé el claustre de professors, donat el pes pedagògic d’aquest document.

DIFUSIÓ

Es farà difusió dels aspectes generals del PEC entre la comunitat escolar mitjançant el web de centre.

Els apartats més tècnics i professionals estaran a disposició pels membres del claustre.

El PEC, íntegrament, estarà a disposició de l’Administració educativa, que haurà de requerir la seva modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament vigent.