Qui som?

Aquí explicitem els nostres valors compartits que regeixen el nostre funcionament, així com una clara missió de la nostra escola:

VALORS. Principis generals vertebradors de les decisions, estructura i forma organitzativa del nostre centre

 • Educació integral dels nostres nens i nenes: intel·lectual, emocional i social.
 • Compromís amb el treball de l’autonomia personal, la responsabilitatl’esforç.
 • Inclusivitat, cooperació i treball en equip, dins d’un marc de cultura de la convivència.
 • Promoció de la llengua anglesa, des de P3, dins del marc del plurilingüisme.
 • Foment de la cohesió social per la igualtat d’oportunitats del nostre alumnat.
 • Participació de tota la comunitat educativa: AMPA, pares i mares delegats de classe, nens i nenes delegats de classe, consell escolar així com accions concretes de la comunitat educativa en general (carnaval, Sant Jordi, teatre, pares i mares protagonistes de la setmana, acompanyament suplementari a sortides escolars, Jornades culturals, Visites d’aula…).
 • Ús de la tecnologia com a eina quotidiana d’aprenentatge.
 • Avaluació per a la millora,  reflexió sobre els resultats i processos
MISSIÓ. La nostra raó d’ésser, la finalitat i el propòsit fonamental a assolir davant els diferents grups d’interès
 • Promoure el desenvolupament global dels nostres nens i nenes oferint una formació acadèmica i personal de qualitat.
 • Educar en l’autonomia personal, l’esforç individual i compartit i promoció de la igualtat d’oportunitats mitjançant una adient atenció a la diversitat.
 • Oferir als nostres nens i nenes una formació, uns valors i unes actituds per a una participació de qualitat a la societat actual, amb estabilitat i autoestima, amb sentit crític i competències personals, socials i de treball en equip.
 • Promoure la implicació de tota la comunitat educativa en el nostre projecte educatiu, facilitant els canals de comunicació i participació de totes les persones: “Tots junts fem escola”.
 • Fomentar en els nens i les nenes una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, sigui la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges, coneixements i valors.
 • Proporcionar als nens i les nenes una formació plena que ajudi a formar la seva pròpia identitat i a desenvolupar les seves capacitats de manera harmònica.
 • Implicació en la xarxa sòcio-cultural de la nostra ciutat, així com sensibilització  amb el nostre medi natural, amb el foment del compromís social, amb valors com la solidaritat, sostenibilitat, sensibilitat i implicació activa amb la societat en general.

TOTES LES NOSTRES ACCIONS ES REGEIXEN PER AQUEST PRINCIPIS.

PERSONES QUE DUEN A TERME EL NOSTRE PROJECTE D’ESCOLA

 PERSONAL DOCENT

 • 8 especialistes d’educació infantil (especialista amb metodologia globalitzada inclosa)
 • 1 tècnica d’educació infantil (TEI)
 • 12 mestres d’educació primària (un perfil lingüístic inclòs, a més d’altres acreditacions en llengua estrangera)
 • 1´5 especialistes d’educació especial
 • 2 mestres d’educació física
 • tres especialistes en llengua anglesa
 • 1 docent d’educació musical
 • 1 docent especialista en atenció a la diversitat (SIEI, Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva)
 • 1 persona educadora especialista en educació especial
 • 1 docent de religió catòlica

PROFESSIONALS EDUCATIUS VINCULATS AL CENTRE

 • 1 psicopedagoga de l’EAP (un dia i mig per setmana)
 • 1 assistenta social del Departament d’Educació (Serveis Educatius)
 •  una persona vetlladora
 • 1 referent de serveis socials municipal (Comissió Social de centre)
 • logopeda (segons necessitats)
 • fisioterapeuta (segons necessitats)
 • SETDIC
 • CREDA

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • administrativa
 • conserge

PERSONAL DE MONITORATGE, CUINA I NETEJA

 • 1 cuinera
 • 2 auxiliars de cuina
 • 15 persones monitores del servei de menjador
 • monitoratge divers d’activitats extraescolars (segons demanda d’activitats. Els d’esports vinculats al Pla Català de l’Esport)
 • personal de neteja municipal

… I EVIDENTMENT, TAMBÉ COMPTEM AMB LES FAMÍLIES!

 • AMPA
 • Delegats de classe (de pares i mares i d’alumnat)
 • Consell escolar
 • Comissions diverses…