Beques NEE

Ha estat publicada la Resolució  de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la qual es convoquen ajuts per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, curs 2018-2019.
Termini de presentació
: del 15 d’agost fins el dia 27 de setembre de 2018 inclòs.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament. Per poder fer la sol·licitud telemàticament, el sol·licitant de la beca haurà de registrar-se, accedint a Tràmits i serveis. És molt important, conservar degudament les dades de registre, es a dir, l’usuari i contrasenya.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica:

SI el sol·licitant disposa de firma electrònica, podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant, mitjançant la pàgina WEB, en format pdf. (escanejat), la documentació requerida per la pròpia aplicació .

– el sol·licitant NO disposa de firma electrònica (la majoria de casos), una vegada complimentada la sol·licitud, haurà d’imprimir el model de sol·licitud en fitxer pdf. i presentar-lo amb la seva firma i la de la resta de membres computables de la unitat familiar en el *centre on hagi de fer els estudis durant el curs 2018-2019.

Tenir en compte:

1-En el document pdf. que genera l’aplicació informàtica, com a capçalera consten el DNI/NIE del sol·licitant, el “Localizador de sol·licitud”, que és un número de registre de la sol·licitud, i la data de presentació. Aixó, és la garantia de què la sol·licitud telemàtica ha estat presentada correctament. Aquestes tres dades es repeteixen com a capçalera en totes les pagines del document pdf.

2- El document pdf que genera l’aplicació informàtica consta de 8 ó 9 pàgines (depenen de si el sol·licitant de l’ajut autoritza al centre a rebre l’ajut).

El document sol·licitud pdf amb la signatura del sol·licitant i la de tots els membres computables de la unitat familiar s’ha de presentar en el  centre on hagi de fer els estudis durant el curs 2018-2019.

 

Amb la sol·licitud és imprescindible que s’acompanyi la documentació següent:

DNI o NIE de l’alumne/a sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.

document facilitat per l’entitat bancaria de les dades identificatives del compte corrent pel qual es vol rebre, en el seu cas, la beca. Obligatòriament l’alumne/a ha de ser titular o cotitular del compte corrent (important: ha de ser un compte corrent vigent, qualsevol canvi de compte corrent comportarà que no es pugui ingressar l’import de la beca)

– en el cas de què s’al·legui alguna circumstància que doni dret a deducció (discapacitat, família nombrosa,. ..): fotocòpia de  la corresponent documentació acreditativa de la deducció al·legada

Certificació de l’equip d’orientació educativa, 

Certificació emesa per l’ inspector de la zona o de l’equip d’orientació de las administracions educatives que acrediti:
1.º La necessitat de rebre els tractaments per inexistència o insuficiència de l’ atenció pedagògica proporcionada pel centre en el qual està escolaritzat  l’ alumne sol·licitant.
2.º La inviabilitat de matriculació de l’ alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació necessari.

Certificació acreditativa del cost i durada del servei emesa pel centre o reeducador que el presti, i Declaració responsable de la persona que imparteix la reeducació pedagògica o el llenguatge.

Enllaç de Ministerio de Educación:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Projecte jocs de pati

Per tal de dinamitzar l’hora d’esbarjo i millorar la convivència entre els alumnes, l’escola posa a la seva disposició diferents espais de joc i d’activitats pels grans i pels petits: jocs de taula, jocs pintats al terra, espai per la lectura, jocs de pilota, circuit de cotxes, pissarra exterior, paret musical, cuineta, …

Conferència d’arquitectura

CONFERÈNCIA A L’ESCOLA ROCABRUNA REALITZADA PER XAVIER GALLEGO ARQUITECTE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
OFICINA DE L’ARQUITECTE EN CAP VICENTE GUALLART
La conferència d’arquitectura a l’abast de les escoles es realitza en el marc de la proposta educativa formativa de l’escola a petició d’aquesta.
SITUACIÓ: Les Borges del… Llegeix més»

Monogràfic

L'escola parla núm. 68

El curs 2013/2014, aprofitant la consolidació del projecte, el claustre de mestres va decidir dedicar “L’escola parla” al projecte Apadrina un monument. Vam pensar que seria una bona idea per tal de difondre el projecte a la comunitat educativa i donar-lo a conèixer al poble. Així, els lectors podran observar algunes de les activitats realitzades dins del projecte.