Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa: equip directiu de l’escola, mestres, famílies, personal d’administració i Ajuntament.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita almenys un terç de les seves persones membres.

Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

  • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
  • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA ROCABRUNA

Directora M. Riera Borràs
Cap d’estudis Jordi Besora
Secretària Sara Valero
Representant de l’Ajuntament Raquel Cueva
 

 

Representants del professorat

Conxita Badia
Montse Bel
Betlem Salomó
Núria Carrión
Aïda Camplà
 

Representants de pares i mares

David Alonso
Elena M. Ruiz-Orejón
M. del Mar Mestre
Toni Martí
Representant de l’AMPA  Maria Riera Llauradó
Representant del PAS Marta Papió