Projecte Èxit

Reforç escolar en horari no lectiu 


Èxit1 és un programa de caràcter preventiu que vol millorar els aprenentatges bàsics i acompanyar l’alumnat en el pas a l’educació secundària. El reforç escolar és una activitat educativa, i no assistencial, dirigida a l’alumnat que necessita més dedicació i acompanyament a l’hora de fer els deures.
S’organitza al voltant d’instituts d’educació secundària, Salvador Espriu, en el nostre cas, i de les escoles de primària adscrites, a demanda dels equips directius que hi volen participar. Per tal de facilitar el pas de la primària a la secundària l’Èxit s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO.
És un recurs al servei dels tutors i tutores per millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació del seu alumnat. El seguiment de l’alumnat el fan conjuntament els tutors/es i amics@grans. Dues tardes a la setmana en horari extraescolar i durant una hora i mitja, ajudats pels amics@grans (majoritàriament exalumnes de l’institut), els alumnes fan els deures, resolen dubtes, comparteixen amb un grup reduït de companys un espai de conversa, de lectura o de pràctiques que els ajuda a millorar les competències bàsiques.

També hi col·laboren els amics@ de la lectura, estudiants de primer de la Facultat de Pedagogia, Educació Social i Treball Social de la Universitat de Barcelona. A principi de curs es convoquen les beques de col·laboració d’amics@grans, coordinadors/es d’amics@grans i coordinadors/es de zona que compensen econòmicament la tasca de reforç.

***Actualment el projecte està en pausa degut a la pandèmia de la COVID-19***