Consell escolar

FUNCIONS

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació:

Funcions del consell escolar dels centres públics: (font d’informació web Departament d’Ensenyament)

Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

COMPOSICIÓ

Cada centre determina la composició del consell escolar d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent. La composició del consell escolar ha de quedar recollida a les normes d’organització i funcionament del centre.

Al Consell Escolar es troben representats els pares i mares, els/les mestres, l’Ajuntament i el personal que treballa al Centre. La composició del consell escolar del nostre centre és la següent:
– 4 Representants elegits pels pares/mares

– 1 Representant designat per l’AMPA

– 5 Representants elegits pels professor/es

– 1 Representat designat per l’Ajuntament

– 1 Representant elegit pel personal administració i serveis

– 3 Equip directiu del centre (directora, cap d’estudis i secretari)

ELECCIONS

Les eleccions per a la renovació dels membres del consell escolar es celebren cada dos anys i es renova la meitat dels membres electes.

Al mes de novembre de 2018 va ser la darrera renovació.

 

Les properes eleccions tindran lloc al llarg del curs 2020-2021.