Línia pedagògica

SCIENCE BITS A CICLE SUPERIOR

 

Science Bits és una plataforma per a l’estudi de les ciències naturals basada en el model Constructivista de l’aprenentatge. Aquest model es basa en la indagació, el descobriment, la reflexió i el raonament crític.

Els continguts es presenten a través d’una plataforma digital i presenta diferents recorreguts digitals interactius.

A través de situacions reals i quotidianes s’introdueix el tema a tractar, es fan preguntes a l’alumnat per tal que responguin segons les seves pròpies idees. Posteriorment,  a  través d’experiències i/o pràctiques de laboratori, que permeten investigar sobre un problema, l’alumnat va deduint les respostes. La explicació del que s’ha descobert es posa en comú amb el mestre i es relaciona amb lleis o teories establertes per científics.

Science bits aporta laboratoris virtuals i interactius molts semblants a experiències reals.  L’alumnat pot establir regularitats, deduir lleis i realitzar prediccions. Les activitats de consolidació que proposa aquesta plataforma, utilitza simuladors, experiments i animacions que ajuden a aplicar els coneixements que es van adquirint.

Un altre dels avantatges que presenta aquesta metodologia de treball és que els continguts es troben ordenats segons el procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, cada nen/a pot aprendre al seu ritme i, d’altra banda, el mestre pot fer una millor atenció a la diversitat. Els continguts i la forma d’avaluar es poden adaptar  a les necessitats de cada alumne.

Les ciències esdevenen interactives i motivadores per tal d’afavorir que l’interès per la ciència.

 

Aprenentatge cooperatiu

http://4.bp.blogspot.com/-fTNnoMSHM4I/UXjtTG4xAsI/AAAAAAAAEkw/cWwl9nbVJwA/s1600/coop-coopera-300px.jpg

L’aprenentatge cooperatiu és una estratègia educativa que defineix la nostra línia pedagògica de centre i que ens permet oferir una educació inclusiva i adaptada a les necessitats actuals.
Les diferències entre els alumnes s’aprofiten com un requisit essencial per enriquir els aprenentatges, ja que partint de la diversitat present a les nostres aules establim relacions d’ajuda mútua beneficioses per a tothom. Així doncs, desenvolupem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia per a la diversitat que no solament reconeix les diferències entre els alumnes sinó que les valora positivament i en treu un gran profit pedagògic.
Les tècniques cooperatives permeten als alumnes actuar sobre el seu propi procés d’aprenentatge, implicant-se més amb la matèria d’estudi i amb els seus companys. A més, facilita la implicació de tot l’alumnat, en contraposició amb altres tècniques que sovint només arriben a captar la participació d’un nombre reduït d’estudiants.
L’aprenentatge cooperatiu té múltiples avantatges atès que millora l’actitud dels estudiants i la seva autoestima, incrementa l’acceptació dels mètodes d’ensenyament, proporciona ajudes més personalitzades tractant d’assolir resultats òptims, permet una millor resposta en cas de conflicte, genera recompenses més significatives i afavoreix el rendiment acadèmic.

XARXA DE COMPETÈNCIES Impulsats per la Direcció General de Currículum i Personalització

 

La Xarxa competències bàsiques (Xarxa CB) està formada per un equip de docents d’educació infantil i primària, i d’educació secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

 

 

PROGRAMA SI Impulsats per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital

Un programa d’intervenció escolar dirigit a nens i nenes de 3 a 16 anys amb un clar objectiu: demostrar que l’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscs de patir malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida en l’edat adulta.

El principal factor de risc cardiovascular, tant en adults com en edat infantil, és l’obesitat juntament amb els factors associats com la diabetis i la hipertensió, fruit d’una alimentació inadequada d’uns nivells baixos d’activitat física. A més, altres factors de risc de les malalties cardiovasculars, típicament estudiats en poblacions adultes, també comencen a estar presents en la població infantil espanyola.

La investigació en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de començar en la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç i que les intervencions escolars són les més efectives.

INFADIMED

Un dia al mes durant sis mesos acudeixen a les escoles per parlar de nutrició i hàbits saludables. Projecten una pel·lícula de dibuixos animats creada per ells mateixos, després un power point repassant el tema i finalitzen amb una activitat referent al tema parlat.

L’objectiu és conèixer si l’educació nutricional a l’escola des de pre escolar és una eina eficient en el descens de la prevalença del sobrepès i l’obesitat infantil.

ABP – Aprenentatge basat en projectes

http://www.sesegria.cat/sites/default/files/projectes_1.png

En l’actualitat, és convenient utilitzar mètodes pedagògics que canviïn el rol dels agents implicats en el procés educatiu. Oferir situacions d’aprenentatge on l’alumnat resolgui un problema fent un ús adequat dels seus coneixements, destreses, actituds i valors és un dels principis en els quals es basa l’aprenentatge significatiu. Això significa situar l’alumne al centre del procés d’ensenyament aprenentatge, sent un subjecte actiu i participatiu del mateix.

Per atendre aquestes necessitats educatives l’escola desenvolupa, entre d’altres, l’aprenentatge basat en projectes (ABP), que permet adequar-se a cada context educatiu, oferint la possibilitat de treballar mitjançant estratègies metodològiques que promoguin la participació i l’adquisició de coneixements de forma significativa, i possibilita focalitzar l’atenció del professorat sobre les necessitats del grup-classe.

L’aprenentatge basat en projectes és una metodologia que parteix de l’interès i curiositat de l’alumnat sobre un tema concret o situació problemàtica, generant-se, per tant, a partir de les seves inquietuds. A partir d’aquest punt inicial, treballem sobre els coneixements previs i els relacionem amb els continguts i objectius curriculars, sent en tot moment un procés obert i flexible. Aquest mètode pedagògic està basat en la recerca-acció i s’implementa seguint els passos del mètode científic, prèvia adaptació dels procediments en funció del nivell educatiu en què s’aplica.

Tutoria entre iguals

 

http://www.edtpatips.com/wp-content/uploads/2014/12/Positive-learning-environment-30517294-1440x960.jpg

En relació amb les metodologies inclusives i cooperatives que defineixen la nostra línia pedagògica de centre també donem gran rellevància a la tutoria entre iguals.

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor. Aquest mètode esdevé un instrument d’atenció a la diversitat, que mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes (de donar-se suport per aprendre) i que treu profit de les diferències de nivell entre alumnes.

Integració de les noves tecnologies a l’aprenentatge

 

https://i.ytimg.com/vi/5Y1GpL768Sk/maxresdefault.jpg

Disposem d’una pissarra digital a totes les aules on s’amplien els continguts amb interactivitat i l’aprofundiment que dóna l’accés immediat a enciclopèdies i diccionaris digitals.

D’altra banda, tots els grups-classe tenen assignada una franja horària setmanal per a treballar els següents ítems d’ortografia:

Dictats en línia

La pedagogia està recuperant d’un temps ençà l’eina del dictat preparat per a l’adquisició ortogràfica inductiva, tot seguint els principis de la ‘gramàtica generativa’ de Noam Chomsky. Els nostres alumnes fan un ús continuat d’aquest recurs del Departament d’Ensenyament a l’aula d’informàtica i a casa a fi de preparar aquests dictats.

Pla TAC i formació de tauletes

 

El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És també molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte.

L’elaboració del Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, per aprendre.

L’escola té una dotació de 60 tauletes per a poder articular les competències i activitats previstes al Pla TAC del centre.

En cursos següents aquesta dotació es veurà ampliada a més recursos digitals. L’accés a aquest pla i les dotacions en tauletes han estat possible gràcies al compromís d’un gran nombre de professorat del claustre.

Codocència

 

 

L’escola per adequar-se a les necessitats de la societat actual ha hagut d’introduir elements nous en el desenvolupament de les tasques d’ensenyament-aprenentatge que provoquen canvis necessaris en les metodologies que s’apliquen i en l’organització dels recursos. Aquests fets esdevenen imprescindibles en la consecució dels objectius educatius actuals en els que l’alumne ha de ser el protagonista del propi aprenentatge i els docents han d’actuar més com a referents i guies que acompanyen en corresponsabilitat amb altres docents, que com a mestres individualistes directors i aglutinadors de coneixements. Per als docents això implica ser conscients de la necessitat d’adequació del propi estil docent cap al treball d’equip, el desplegament de les habilitats personals relacionals i organitzatives en l’ambiciós objectiu d’atendre la diversitat en la societat i el món actual.

L’escola preveu a la seva programació la intervenció de dos docents a l’aula per a potenciar les dinàmiques de treball cooperatiu, especialment a les sessions previstes de comprensió lectora i problemes cooperatius.

 

Perfils professionals

 

El Departament d’Ensenyament d’ençà el curs 2015-2016 ha endegat un procés de professionalització i especialització addicionals a la funció docent.  La disponibilitat d’aquest professorat ajuda mitjançant les competències adquirides a innovar, enriquir i perfeccionar el procés educatiu. A fi d’assolir l’acreditació pertinent s’ha d’haver assolit rigorosament els requisits establerts (resolució ENS/1128/2016) en: titulació, formació addicional i experiència.

En el nostre cas, l’escola es complau de comptar en el seu claustre de mestres amb l’acreditació dels següents perfils professionals. Tenen una part de dedicació setmanal dedicada a la preparació i realització de tasques relacionades amb el seu perfil.

Metodologies amb enfocament globalitzat 

Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells

Atenció a la diversitat de l’alumnat 

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en
activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte
de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

Competència digital docent 

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge,
d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu,
el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb
l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc curricular.

Immersió i suport lingüístic 

Afavorir l’assumpció del currículum per part dels alumnes de diferent origen lingüístic que no tenen prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells educatius.

 

Comunitat d’aprenentatge

Les Comunitats d’Aprenentatge (CA) són un model d’escola inclusiva, vinculada amb el barri i un espai on les famílies participen en l’educació dels infants. Les seves actuacions d’èxit es fonamenten en la literatura científica, i els resultats acadèmics i socials que s’obtenen són clars reveladors del seu èxit.  Els  grups  interactius,  les  tertúlies  literàries  dialògiques  i  l’extensió  del temps d’aprenentatge són algunes de les actuacions d’èxit més presents a les CA.  La  seva  observació  i  comparació  amb  el  marc  teòric  establert  per  la comunitat  científica internacional corroboren  els  bons  resultats  d’aquestes actuacions. És per aquest motiu que es planteja aquest projecte com a model educatiu d’escola del segle XXI.

La nostra escola fa seus els valors d’aquest model i ha endegat propostes per a incloure els pares i mares que poden oferir motivació i part del seu temps a activitats que complementen la programació dels cursos.

L’Anglès i el seu tractament a l’escola

 

 

Anglès des de P3 amb grup reduït

Introduïm l’anglès a l’Educació Infantil perquè som plenament conscients que els infants dins d’aquesta franja d’edat tenen una facilitat sorprenent per a l’adquisició del llenguatge i la reproducció de sons.

Utilitzem  l’ús d’elements  lúdics i visuals com les cançons, els contes i els jocs. Ho enriquim amb l’ús de la pissarra digital.  Aconseguim que el nostre alumnat visqui l’apropament a la nova llengua com una experiència positiva i significativa.

Els beneficis:

 • Alt grau de motivació.
 • Bona adquisició fonètica.
 • Augment de l’exposició a la nova llengua.
 • Actitud oberta a noves llengües i cultures.

Projecte Sharing to learn

 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

 

L’objectiu principal del programa impulsat pel Departament d’Educació, és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar

suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals.

Alumnes de l’Institur Miramar, amb un domini alt de la llengua estrangera, fan d’assistents de llengua i comparteixen amb els nostres alumnes sessions d’anglès en racons fent ús de jocs comunicatius, diàlegs i teatralització d’històries.

English Day

Activitat on els alumnes de 6è  comparteixen  un espai amb alumnes d’altres escoles de Viladecans per practicar de forma lúdica  la llengua anglesa mitjançant  jocs.

Els beneficis:

 • Promoure l’ús de l’anglès en un context diferent a l’aula.
 • Potenciar la motivació de l’alumnat vers l’aprenentatge i ús de l’anglès.
 • Participar amb altres escoles de Viladecans en una activitat conjunta per potenciar la presència de l’anglès a la ciutat.

English drama

Els alumnes gaudeixen d’una obra de teatre íntegrament en anglès interactiva i dinàmica. Els integrants de la companyia de teatre són experts en actuar per nens i nenes . És una activitat adreçada a tot l’alumnat d’Educació Primària.

Els beneficis:

 • Gaudir del teatre com a element cultural i d’apropament a la llengua anglesa.
 • Augment del grau d’exposició a la llengua.
 • Manteniment de la motivació vers la llengua estrangera.

 

ILEC – Programa d’impuls escolar a la lectura

 

L’escola ha portat a terme la formació de tres cursos del Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. Es fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El claustre ha dissenyat activitats sota el format dels  tallers de lectura que implementen les tècniques de comprensió lectora apreses durant la formació. Aquests tallers es duen a terme un mínim de dues vegades per curs i trimestre.

 

Projecte d’emprenedoria escolar

 

L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

L’escola participa des del curs 2015-2016 en aquest projecte als grups de cinquè i fomenta així els valors i les habilitats pròpies que es desenvolupen.

L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic, situa l’esperit emprenedor com a una competència clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

A continuació teniu els vídeos resum de final de curs de les dues cooperatives escolars de l’escola del curs 2016-2017.

 

Treball docent sobre les emocions

Les emocions tenen un paper rellevant a les nostres vides. Estan presents en tot el que sentim, pensem, diem i fem, en els vincles afectius, en les relacions humanes, en l’aprenentatge, en la presa de decisions… Les emocions juguen un paper fonamental en l’equilibri mental i físic de les persones; per això, és important treballar-les a l’escola, oferint un espai d’aprenentatge on els alumnes puguin identificar les diferents emocions, relacionar-les amb la realitat, entendre-les i treballar-les dins de l’àmbit curricular durant tota l’etapa educativa.

A l’escola es desenvolupa un projecte d’educació emocional propi i adaptat a les necessitats del centre. Es pretén donar resposta a un conjunt de necessitats socials que no queden prou ateses en l’educació formal. Aquestes necessitats estan relacionades amb la regulació de la ira, l’ansietat, l’autoestima, l’estrès, la impulsivitat… Per fer front a aquestes necessitats es fomenta el desenvolupament de competències emocionals que ajuden a afrontar amb majors probabilitats d’èxit els reptes diaris. D’això en deriva una millor convivència i un major benestar personal i social.

Robòtica amb Lego WeDo 2.0 i pràctiques de laboratori

L’escola disposa d’un ampli laboratori amb tots els equipaments per a portar a terme experiments de tot tipus, tot treballant diferents aspectes del currículum. També es fa servir pels projectes de robòtica que apropen als alumnes a la ciència de manera experimental i vivencial. Emprem el material pedagògic de la plataforma Lego WeDo 2.0

La música, pilar de l’educació artística a l’escola

“La música és la banda sonora de la nostra vida”

A la nostra escola, treballem la música d’una forma creativa, participativa i molt vivencial per tal que els i les nostres alumnes adquireixin una formació musical i de cultura rica.

A primària participem a dos concerts col·laboratius:

 • “Cantata” que es realitza al curs de 3r i l’organitza l’ateneu de les arts juntament amb els i les especialistes de música.
 • “Cantània” que es realitza al curs de 5è i és una activitat organitzada per l’Auditori de Barcelona.
 • “Dansem junts” que es realitza al curs de 2n i té com a objectiu gaudir i conèixer danses d’arreu del món conjuntament amb les altres escoles.

Anualment es prepara un festival que participa tota l’escola i es realitza al teatre Atrium.

Aquí teniu un exemple d’una activitat que realitzem cada Nadal, un videoclip que realitzen els nens i nenes de 6è i que interpreten una cançó actual amb la lletra inventada per la Cristina, la nostra especialista de música i els mateixos alumnes.

 

L’educació infantil des de P3

Mostra de teatre escolar

Atrium Viladecans acull la mostra de teatre escolar en català, una iniciativa per als alumnes de les escoles de Viladecans. Una iniciativa pedagògica que any rere any acosta el teatre als més petits de la ciutat. Es treballen especialment continguts d’expressió oral de la competència lingüística.

En el cas de l’escola els cursos que treballen amb aquest projecte són generalment quart a cicle mitjà i sisè a superior.