Formació interna

Enguany el claustre està implicat a les següents formacions:

 

Pla TAC i formació de tauletes

 

El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És també molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte.

L’elaboració del Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, per aprendre.

L’escola rebrà una dotació aproximada de 30 tauletes per a poder articular les competències i activitats previstes al Pla TAC del centre.

En cursos següents aquesta dotació es veurà ampliada a més recursos digitals.

En cursos següents aquesta dotació es veurà ampliada a més recursos digitals. L’accés a aquest pla i les dotacions en tauletes han estat possible gràcies al compromís d’un gran nombre de professorat del claustre.

 

Programa de formació de centre:

L’aprenentatge cooperatiu, un pas més en el tractament de la diversitat

 

Aquest curs, amb el propòsit d’establir l’aprenentatge cooperatiu com a eix vertebrador que defineixi la línia pedagògica de centre, tot el claustre està realitzant una formació interna sobre aprenentatge cooperatiu.

Aquesta formació parteix del concepte d’escola inclusiva per oferir diferents estratègies cooperatives que permetin donar una resposta eficaç a la diversitat. Entre els objectius d’aquesta formació destaquem:

  • Conèixer el marc teòric i la justificació de l’aprenentatge cooperatiu.
  • Saber aplicar i adaptar la metodologia del treball cooperatiu a l’aula.
  • Conèixer i utilitzar les diferents tècniques cooperatives.
  • Avaluar tenint presents els fonaments bàsics de la metodologia cooperativa.

L’escola El Garrofer ha anat més enllà i com a complement enriquidor d’aquesta formació s’ha encarregat d’oferir un seguiment de l’aplicació del treball cooperatiu a tots els nivells de l’escola per poder garantir i millorar la correcta implementació de la metodologia a cadascuna de les aules.