Pares i mares delegats/ades de classe

 • Què són els pares/mares delegats/des de classe?   De la mateixa manera que els vostres fills poden escollir, entre els companys de classe, els seus delegats perquè els representin en els òrgans de participació del centre, els pares i mares podeu escollir delegats de la classe a la qual pertany el vostre fill.

Els pares i mares delegats s’ofereixen voluntàriament per exercir el paper d’enllaç entre les famílies de la classe i són escollits per la resta de pares i mares de la classe.

MARES DELEGADES
CURS NOM I COGNOM NOM I COGNOM
P3A Vanessa Ramírez Eva Molano
P3B Laura Marín Olga Ortega
P4A Ana Maria Sánchez Ana Osorio
P4B Chari ALonso Vanesa Agüera/ Ana Cruz
P5A Lidia Soteras
P5B Mar Poggio
1rA Marta Rodríguez
1rB Ana Gómez Garcia Estefania Pons
2nA Mónica Vázquez Silvia
2nB Marisol Ana Cordovilla
3rA Estefania López Lorena Gómez
3rB Anabel Eliana Melgar
4tA Vanesa González Vanesa Ternero
4tB Montse Cano MªJosé Florido
5èA Sandra Oñate Tatiana Bellido
5èB Maribel Ordóñez

Beatriz Galea

MªJosé Pedrajas

 

6èA Mayte Jiménez Eliana Melgar
6èB Esther Cánovas Pilar Puerta
 • Quines són les funcions dels delegats/des?Les funcions principals del delegat/ada són:

 

 • Motivar i dinamitzar els pares i mares i afavorir que participin en activitats organitzades per l’escola, AMPA o les famílies.
  • Comunicar-se amb el tutor/a de la classe i fer d’enllaç entre aquest/a i la resta de mares i pares pels temes d’interès per la classe.
  • Fer arribar els dubtes, inquietuds, suggeriments, necessitats i interessos generals dels pares i mares de la classe cap a l’escola.
  • Acollir les famílies nouvingudes a l’escola i ajudar-les a integrar-se en la comunitat educativa, vetllant especialment per les famílies amb més dificultats d’integració per raó de llengua, cultura o altres.
  • Informar els pares i mares de la seva classe d’aquells aspectes que es considerin d’interès des de l’AMPA i l’Escola.
  • Assistir a les reunions de delegats/ades que convocaran les coordinadores de delegats/des (1-2 per curs).
  • Col·laborar amb l’AMPA, si és possible, en aquells projectes on es requereixi d’ajuda.

 

 • Característiques d’un delegat

Un delegat/da de pares i mares ha de tenir una sèrie d’habilitats personals i socials que li permetin desenvolupar les seves tasques d’una manera proactiva.

Hauria de ser una persona:

 • Comunicativa
 • Conciliadora
 • Què aporti idees, no prejudicis
 • Propera i dialogant
 • Amb actitud positiva: amb predisposició a fer. (La queixa no soluciona els problemes, la solució és fruit de propostes d’acció.)
 • Disponibilitat: amb visibilitat amb les famílies que representa

 

 • El delegat/da no ha de ser:

 

 • Només portadora de queixes que tenen les famílies sobre assumptes de la classe.   Quan família i escola treballen conjuntament hi guanya l’educació dels nostres fills.
 • Defensora d’interessos particulars o individuals. Representa al grup. Les queixes, reclamacions o assumptes individuals s’han de canalitzar per les vies corresponents, no a través del delegat.