Línia pedagògica

Aprenentatge cooperatiu

http://4.bp.blogspot.com/-fTNnoMSHM4I/UXjtTG4xAsI/AAAAAAAAEkw/cWwl9nbVJwA/s1600/coop-coopera-300px.jpg

L’aprenentatge cooperatiu és una estratègia educativa que defineix la nostra línia pedagògica de centre i que ens permet oferir una educació inclusiva i adaptada a les necessitats actuals.
Les diferències entre els alumnes s’aprofiten com un requisit essencial per enriquir els aprenentatges, ja que partint de la diversitat present a les nostres aules establim relacions d’ajuda mútua beneficioses per a tothom. Així doncs, desenvolupem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia per a la diversitat que no solament reconeix les diferències entre els alumnes sinó que les valora positivament i en treu un gran profit pedagògic.
Les tècniques cooperatives permeten als alumnes actuar sobre el seu propi procés d’aprenentatge, implicant-se més amb la matèria d’estudi i amb els seus companys. A més, facilita la implicació de tot l’alumnat, en contraposició amb altres tècniques que sovint només arriben a captar la participació d’un nombre reduït d’estudiants.
L’aprenentatge cooperatiu té múltiples avantatges atès que millora l’actitud dels estudiants i la seva autoestima, incrementa l’acceptació dels mètodes d’ensenyament, proporciona ajudes més personalitzades tractant d’assolir resultats òptims, permet una millor resposta en cas de conflicte, genera recompenses més significatives i afavoreix el rendiment acadèmic.

 

ABP – Aprenentatge basat en projectes

http://www.sesegria.cat/sites/default/files/projectes_1.png

En l’actualitat, és convenient utilitzar mètodes pedagògics que canviïn el rol dels agents implicats en el procés educatiu. Oferir situacions d’aprenentatge on l’alumnat resolgui un problema fent un ús adequat dels seus coneixements, destreses, actituds i valors és un dels principis en els quals es basa l’aprenentatge significatiu. Això significa situar l’alumne al centre del procés d’ensenyament aprenentatge, sent un subjecte actiu i participatiu del mateix.

Per atendre aquestes necessitats educatives l’escola desenvolupa, entre d’altres, l’aprenentatge basat en projectes (ABP), que permet adequar-se a cada context educatiu, oferint la possibilitat de treballar mitjançant estratègies metodològiques que promoguin la participació i l’adquisició de coneixements de forma significativa, i possibilita focalitzar l’atenció del professorat sobre les necessitats del grup-classe.

L’aprenentatge basat en projectes és una metodologia que parteix de l’interès i curiositat de l’alumnat sobre un tema concret o situació problemàtica, generant-se, per tant, a partir de les seves inquietuds. A partir d’aquest punt inicial, treballem sobre els coneixements previs i els relacionem amb els continguts i objectius curriculars, sent en tot moment un procés obert i flexible. Aquest mètode pedagògic està basat en la recerca-acció i s’implementa seguint els passos del mètode científic, prèvia adaptació dels procediments en funció del nivell educatiu en què s’aplica.

 

Tutoria entre iguals

 

http://www.edtpatips.com/wp-content/uploads/2014/12/Positive-learning-environment-30517294-1440x960.jpg

En relació amb les metodologies inclusives i cooperatives que defineixen la nostra línia pedagògica de centre també donem gran rellevància a la tutoria entre iguals.

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor. Aquest mètode esdevé un instrument d’atenció a la diversitat, que mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes (de donar-se suport per aprendre) i que treu profit de les diferències de nivell entre alumnes.

 

Integració de les noves tecnologies a l’aprenentatge

 

https://i.ytimg.com/vi/5Y1GpL768Sk/maxresdefault.jpg

Disposem d’una pissarra digital a totes les aules on s’amplien els continguts amb interactivitat i l’aprofundiment que dóna l’accés immediat a enciclopèdies i diccionaris digitals.

D’altra banda, tots els grups-classe tenen assignada una franja horària setmanal per a treballar els següents ítems d’ortografia:

 

El mètode ortogràfic Gabarró

Aquest enginyós i innovador mètode del professor Gabarró focalitza l’adquisició visual del lèxic i per tant l’ortografia, contraposada a la fonètica que fan alguns alumnes. Hi ha un paquet inicial de les 100 paraules amb més faltes ortogràfiques en llengua catalana, i les corresponents en castellana, tot i cada curs també n’afegeix 30 addicionals.

Cada alumne dels cicles mitjà i superior disposa del seu propi compte per a a avançar amb aquesta metodologia i mesurar el seu progrés a la pàgina web del mètode.

Dictats en línia

La pedagogia està recuperant d’un temps ençà l’eina del dictat preparat per a l’adquisició ortogràfica inductiva, tot seguint els principis de la ‘gramàtica generativa’ de Noam Chomsky. Els nostres alumnes fan un ús continuat d’aquest recurs del Departament d’Ensenyament a l’aula d’informàtica i a casa a fi de preparar aquests dictats.

Pla TAC i formació de tauletes

 

El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És també molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte.

L’elaboració del Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, per aprendre.

L’escola rebrà una dotació aproximada de 30 tauletes per a poder articular les competències i activitats previstes al Pla TAC del centre.

En cursos següents aquesta dotació es veurà ampliada a més recursos digitals. L’accés a aquest pla i les dotacions en tauletes han estat possible gràcies al compromís d’un gran nombre de professorat del claustre.

 

Codocència

 

 

L’escola per adequar-se a les necessitats de la societat actual ha hagut d’introduir elements nous en el desenvolupament de les tasques d’ensenyament-aprenentatge que provoquen canvis necessaris en les metodologies que s’apliquen i en l’organització dels recursos. Aquests fets esdevenen imprescindibles en la consecució dels objectius educatius actuals en els que l’alumne ha de ser el protagonista del propi aprenentatge i els docents han d’actuar més com a referents i guies que acompanyen en corresponsabilitat amb altres docents, que com a mestres individualistes directors i aglutinadors de coneixements. Per als docents això implica ser conscients de la necessitat d’adequació del propi estil docent cap al treball d’equip, el desplegament de les habilitats personals relacionals i organitzatives en l’ambiciós objectiu d’atendre la diversitat en la societat i el món actual.

L’escola preveu a la seva programació la intervenció de dos docents a l’aula per a potenciar les dinàmiques de treball cooperatiu, especialment a les sessions previstes de comprensió lectora i problemes cooperatius.

 

Perfils professionals

 

El Departament d’Ensenyament d’ençà el curs 2015-2016 ha endegat un procés de professionalització i especialització addicionals a la funció docent.  La disponibilitat d’aquest professorat ajuda mitjançant les competències adquirides a innovar, enriquir i perfeccionar el procés educatiu. A fi d’assolir l’acreditació pertinent s’ha d’haver assolit rigorosament els requisits establerts (resolució ENS/1128/2016) en: titulació, formació addicional i experiència.

En el nostre cas, l’escola es complau de comptar en el seu claustre de mestres amb l’acreditació dels següents perfils professionals. Tenen una part de dedicació setmanal dedicada a la preparació i realització de tasques relacionades amb el seu perfil.

Metodologies amb enfocament globalitzat – Ana Fernández

Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells

Atenció a la diversitat de l’alumnat – Rubén Lomas

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en
activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte
de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

Competència digital docent – Toni Griera

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge,
d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu,
el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb
l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc curricular.

Immersió i suport lingüístic – Cristina Pérez

Afavorir l’assumpció del currículum per part dels alumnes de diferent origen lingüístic que no tenen prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells educatius.

 

Comunitat d’aprenentatge

Les Comunitats d’Aprenentatge (CA) són un model d’escola inclusiva, vinculada amb el barri i un espai on les famílies participen en l’educació dels infants. Les seves actuacions d’èxit es fonamenten en la literatura científica, i els resultats acadèmics i socials que s’obtenen són clars reveladors del seu èxit.  Els  grups  interactius,  les  tertúlies  literàries  dialògiques  i  l’extensió  del temps d’aprenentatge són algunes de les actuacions d’èxit més presents a les CA.  La  seva  observació  i  comparació  amb  el  marc  teòric  establert  per  la comunitat  científica internacional corroboren  els  bons  resultats  d’aquestes actuacions. És per aquest motiu que es planteja aquest projecte com a model educatiu d’escola del segle XXI.

La nostra escola fa seus els valors d’aquest model i ha endegat propostes per a incloure els pares i mares que poden oferir motivació i part del seu temps a activitats que complementen la programació dels cursos.

Aquí trobareu un recull de les moltes activitats de la comunitat d’aprenentatge que s’estan portant a terme a l’escola

Patis multi-esport i lleure

 

Les estones d’esbarjo de l’escola han agafat des del curs 2017-2018 una vessant a part de lúdica, més esportiva. A les pistes hi ha joc de bàsquet i futbol. Després tenim: taula de ping-pong, jocs de petanca i bitlles. També hi ha la disponibilitat del gimnàs poliesportiu amb jocs de corda, baldufes i altres ítems.

 

ILEC – Programa d’impuls escolar a la lectura

 

L’escola ha portat a terme la formació de tres cursos del Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. Es fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El claustre ha dissenyat activitats sota el format dels  tallers de lectura que implementen les tècniques de comprensió lectora apreses durant la formació. Aquests tallers es duen a terme un mínim de dues vegades per curs i trimestre.

 

Projecte d’emprenedoria escolar

 

L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

L’escola participa des del curs 2015-2016 en aquest projecte als grups de cinquè i fomenta així els valors i les habilitats pròpies que es desenvolupen.

L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic, situa l’esperit emprenedor com a una competència clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

 

A continuació teniu els vídeos resum de final de curs de les dues cooperatives escolars de l’escola del curs 2016-2017.


Projecte sharing to learn

L’Escola El Garrofer es va adherir el curs 2016-2017 al projecte de consolidació de l’anglès Sharing to Learn. 

Objectius


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.
A més a més, altres objectius vinculats al projecte són:

 • Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat.
 • Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions personals entre poblacions escolars de l’entorn.
 • Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de secundària a valors propis de la vida en societat.
 • Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà.
 • Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària.
 • Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els implicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies.

 

Alumnat participant

 

L’alumnat que participa en aquesta experiència aprenentatge-servei és:

Centres de primària:
Alumnes de qualsevol nivell educatiu.
El centre decidirà en quin nivell o nivells prioritzarà l’ajut de l’alumnat de secundària.

Centres de secundària:
Alumnat amb molt bon nivell de llengua anglesa, de 4t d’ESO o 1r de batxillerat, anomenats Language Assistants (LA).

L’alumnat de secundària assistirà un cop a la setmana per la tarda als centres de primària i col·laborarà amb el professorat especialista a desenvolupar la competència oral en llengua anglesa i a fomentar una actitud positiva vers l’aprenentatge d’aquesta llengua i la seva cultura. Per tant, les seves funcions seran:

 • Donar suport a l’expressió oral, a la conversa.
 • Afavorir el diàleg i els intercanvis orals en anglès.
 • Dinamitzar tasques de descoberta de vocabulari i expressions habituals.
 • L’alumne/a que dóna suport a la conversa ha d’emprar només la llengua anglesa davant de l’alumnat. Cal donar instruccions senzilles i clares, vocalitzar adequadament i tenir un ritme i velocitat adequat a l’alumnat receptor.
 • Cal triar amb molta cura el vocabulari a utilitzar i la llargada i complexitat de les frases i expressions.
 • Repetir i reforçar les idees, els conceptes o el vocabulari.
 • Confirmar amb preguntes que l’alumnat segueix i comprèn les exposicions.
 • Ajudar-se en la comunicació amb gestos, sons, objectes, pòsters, dibuixos, materials multimèdia, materials audiovisuals, etc.

Treball docent sobre les emocions

Les emocions tenen un paper rellevant a les nostres vides. Estan presents en tot el que sentim, pensem, diem i fem, en els vincles afectius, en les relacions humanes, en l’aprenentatge, en la presa de decisions… Les emocions juguen un paper fonamental en l’equilibri mental i físic de les persones; per això, és important treballar-les a l’escola, oferint un espai d’aprenentatge on els alumnes puguin identificar les diferents emocions, relacionar-les amb la realitat, entendre-les i treballar-les dins de l’àmbit curricular durant tota l’etapa educativa.

A l’escola es desenvolupa un projecte d’educació emocional propi i adaptat a les necessitats del centre. Es pretén donar resposta a un conjunt de necessitats socials que no queden prou ateses en l’educació formal. Aquestes necessitats estan relacionades amb la regulació de la ira, l’ansietat, l’autoestima, l’estrès, la impulsivitat… Per fer front a aquestes necessitats es fomenta el desenvolupament de competències emocionals que ajuden a afrontar amb majors probabilitats d’èxit els reptes diaris. D’això en deriva una millor convivència i un major benestar personal i social.

 

Mostra de teatre escolar

 

Atrium Viladecans acull la mostra de teatre escolar en català, una iniciativa per als alumnes de les escoles de Viladecans. Una iniciativa pedagògica que any rere any acosta el teatre als més petits de la ciutat. Es treballen especialment continguts d’expressió oral de la competència lingüística.

En el cas de l’escola els cursos que treballen amb aquest projecte són generalment quart a cicle mitjà i sisè a superior.