Paisatgisme i medi rural. Perfil agropecuari

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar gestionar la producció de plantes i la producció agrícola i ramadera, dur a terme projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, supervisant els treballs, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, de producció en viver, de control de qualitat, de benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la legislació vigent.

Mòduls

 • Topografia agrària
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
 • Gestió i organització del viver
 • Planificació de cultius
 • Gestió de cultius
 • Gestió de la producció animal
 • Organització i control de la reproducció i cria
 • Bioseguretat ramadera
 • Fitopatologia
 • Botànica agronòmica
 • Disseny de jardins i restauració del paisatge
 • Conservació de jardins i gespes esportives
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de paisatgisme i medi rural
 • Formació en centres de treball
 • Organització i gestió d’una empresa agrària

Formació en centres de treball

La realització d’aquest mòdul facilita a l’alumnat un apropament al món laboral i a la seva futura professió: el fa conscient dels requisits de formació i de les competències professionals, personals i socials associades als diferents llocs de treball.
La formació en centres de treball és possible gràcies a la col·laboració d’empreses del sector agrari i ramader que cada curs acullen alumnes en pràctiques. D’altra banda, l’Escola Agrària del Solsonès, juntament amb el Servei de Formació Agrària, fomenta l’intercanvi d’alumnes en pràctiques amb altres països d’Europa.

Requisits d’accés

 • Títol de batxillerat
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent

Durada

2.000 hores: 2 cursos
– Formació a l’Escola: 1.617 hores
– Pràctiques en centres de treball: 383 hores

Entorn professional

– Explotacions agrícoles dedicades a la producció de conreus de secà o regadiu
– Explotacions ramaderes
– Empreses de serveis de mecanització agrària
– Empreses de serveis de productes fitosanitaris
– Cooperatives/associacions de producció agrària
– Cooperatives i centres d’emmagatzematge i comercialització de productes agraris
– Comunitats de regants i serveis de zones de regadiu
– Centres d’investigació aplicada a l’agricultura i la ramaderia
– Altres activitats relacionades amb el sector

Accés a altres cicles formatius

El títol de Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural permet l’accés directe a qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, mitjançant la convalidació de les unitats formatives i els mòduls comuns.

Accés a estudis Universitaris

El títol de Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural permet l’accés directe als estudis universitaris de grau. Les universitats tenen establertes convalidacions de crèdits entre els títols dels cicles formatius superiors i els ensenyaments universitaris de grau.